راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

یک همه پرسی
در جمهوری
ارمنستان

 

بیکاری در ارمنستان مسئله اساسی است که اکثریت خانواده ها را شامل میشود. در این باره خبرگزاری«رگنوم» که نتایج همه پرسی را که در ماه مارچ توسط انستیتوی مشاورت سیاسی و اجتماعی که در بین بیش از هزار نفر در سراسر اراضی جمهوری انجام گرفته است را منتشر کرد. در پاسخ به این سئوال که چه مسئله ای موجب نگرانی شما است: ۵۱٬۵ درصد به بیکاری٫ ۲۰٫۱ درصد به وضعیت دشوار مادی٫ ۱۰٫۴ درصد به مسئله آپارتمان و دستمزد پائین و ۷ درصد به سلامتی نظر دادند.۴۴٫۷ درصد از رای دهندگان دولت را مسئول بیکاری٬۴۰ درصد مقامات اجرائی را مسئول مشکلات مالی٬ ۵۷.۵ درصد سطح دستمزد پائین و ۶۰.۲ درصد بازنشستگی و کمک هزینه های پائین می دانستند. ۵۱.۶درصد اعلام کردند که اکیدا به سیاست کنونی دولت پیرامون گام هائی در جهت تامین اجتماعی شهروندان کشور اعتماد ندارند. ۷۰.۲ درصد٫ اقدامات دولت برای حل مسئله بیکاری را رد کردند. ۵۵ درصد - سیاست اقتصادی را نادرست میدانند و ۴۷ درصد از رای دهندگان رشد بخش کشاورزی را نادرست میدانند و۴۹ درصد از وضعیت حقوق و آزادی افراد ناراضی هستند

 

 

 

   راه توده  360      11 اردیبهشت ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت