راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

بخشهائی از مصاحبه رهبر حزب کمونیست روسیه
پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری دراین کشور
مافیای انتخاباتی
مانع انتخابات واقعی
در روسیه شد!
ساوتسکایا راسیا- ترجمه بهروز بکتاشی

 

انتخابات ریاست جمهوری در فدراتیو روسیه به پایان رسید. ما در این انتخابات شرکت کردیم درحالیکه میدانستیم این انتخابات آزاد و صادقانه نخواهند بود. وظیفه اصلی ما عبارت بود از ارائه برنامه احیائ کشور٬ پیشنهاد خط مشی نوین و ترکیب دولت اعتماد ملی به جامعه بود.
کارزار قبل از انتخاباتی امکان ارزیابی دسته جمعی تمامی نقاط بیمار جامعه ما و پیدا کردن شیوه های درمان آن را به مردم ما داد. ما نمیتوانیم انتخابات را قانونی بدانیم و معتقدیم که انتخابات دموکراتیک و صادقانه نبود. گروه حاکم سراغ بحث پرمعنا و رقابت آزاد برنامه ها نرفت. حتی با در دست داشتن برتری امکانات خبری٬ آقای پوتین از شرکت در بحث ها امتناع ورزید و در پشت پند و اندرزهای پنهان شد. محافل حاکم از بحث همه جانبه پیرامون مسائل حاد طفره رفتند و پشت شرکت کنندگان در میتینگ های هواداران دولتی پنهان شدند. مردم تحت شستشوی مغزی قرار گرفتند. مردم را از بدبختی های بی سابقه در صورت پیروزی اپوزیسیون٬ ترساندند.
در روسیه دزدی انتخابات صورت گرفت. حکومت با سر هم بندی کردن نتایج مورد نظر، تمامی زرادخانه تقلب و جعل اسناد را بکار گرفت. «مجریان قانون» چشم بر تخلفات بستند. مراجعه به ارگانهای قانونی بی نتیجه بود. ترکیب کمیسیون های انتخاباتی تغییر نیافتند. لایحه حزب کمونیست فدراتیو روسیه پیرامون «تعمیر» سیستم انتخاباتی توسط دومای دولتی تصویب نشد. در روز رای گیری نه تنها ناظران از جانب حزب کمونیست فدراتیو روسیه بلکه در یکسری ازمناطق اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را از حوزه های رای گیری اخراج کردند. نتایج اعلام شده کنونی بیانگر روحیات واقعی توده های مردم نیست. درروسیه سیستم عظیم تقلبات انتخابات ساخته شده که شامل صدها هزار اعضای کمیسیونهای انتخاباتی است. اگر به این کمیسیون ها٬ همکاران مدیریت محلی و مناطق٬ رهبران موسسات و موسسات بودجه ای که بر انتخابات کنندگان فشار می آورند را اضافه کنیم٬ آنگاه صحبت بر سر سیستم تقلبات سراسری است که خواسته و نا خواسته شامل میلیون ها انسان می شود. از مردم با تهدید از دست دادن کار٬ کاهش دستمزد٬ تعقیب علیه نزدیکان و دیگر مجازات ها خواستند به پوتین رای بدهند. اینگونه «پیروزی» رژیم حاکم بدست آمد.
با این وجود روسیه طی انتخابات اخیر بطور جدی تغییر کرد. حزب کمونیست فدراتیو روسیه و متحدین ما دستور روز را که در مرکز کارزار انتخاباتی بود به جامعه پیشنهاد کردند. ما خواهان ملی کردن منابع طبیعی٬ کنترل دولت بر سیستم مالی٬ سیستم نوین اجتماعی و گذر به سیستم مالیات بر درآمد هستیم. پیرامون این مسائل و دیگر مسائل ما از حمایت وسیع شهروندان برخوردار بودیم.
 

 

 

 

   راه توده  356      22 اسفند ماه 1390

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت