راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

حق رای زنان ایران
آسان بدست نیآمده
که آسان از دست برود
 

انتخابات و حق رای، تاریخی فراتر از تاریخ جمهوری اسلامی دارد. فراز و فرودهائی را طی کرده تا به امروز رسیده. همین فراز و فرود را زنان ایران برای داشتن حق رای طی کرده اند. فرود آن محرومیت از حق رای تا ابتدای دهه 1340 بود و فراز آن شرکت عظیم زنان در انقلاب و گرفتن حق خود برای دادن رای. در دوران فرود، روحانیت با حق رای زنان مخالف بود. حتی وقتی شاه زیر فشار جبر زمان و جنبش زنان این حق را بصورت قانونی پذیرفت و اولین اعلامیه روحانیت – حتی آقای خمینی- مخالفت با آن بود. گرچه همین روحانیت و بویژه آقای خمینی در انقلاب 57 این حق را نه تنها پذیرفتند، بلکه بدون حضور گسترده زنان در خیابان و در جنبش اعتراضی امکان پیروزی بر شاه را نداشتند.
هرکس مدعی شود، شاه یکشبه خواب نما شد و حق رای زنان را به آنها داد، خود را فریب داده است. برای نخستین بار با جنبش 21 آذر 1324 درآذربایجان زنان از حق رای برخوردار شدند. درماده 7 مرامنامه ی فرقه دموکرات آذربایجان در باره حقوق برابر زنان و مردان برای انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات مجلس، انجمن ایالتی و شهر چنین آمده است: «بدون هرنوع تبعیض حق انتخاب کردن نمایندگان مجلس برای کلیه زنان ومردانی که به سن 20 سالگی رسیده و حق انتخاب شدن برای مردان وزنان27 تا80 ساله باید داده شود.»(قئیزل صحیفه لرص117 ) و در تبصره ماده 8 ازتصویبنامه شماره 14 مجلس ملی آذربایجان درباره انجمن های شهر چنین آمده است:«مردان و زنان 20 ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند» (روزنامه آذربایجان 1324/10/20 ) به نقل ازفصلنامه آذری شماره2 زمستان 1382.
حکومت مترقی آذربایجان سرکوب شد، اما با حقوقی که آن حکومت برای زنان قائل شده بود و سراسر آذربایجان، بلکه سراسر ایران از آن با خبر شده بودند چه می توانست بکند، جز زانو زدن در برابر زنان. کاری که امروز نیز در زندان و بیرون از زندان، درانتخابات و تظاهرات و ... حاکمیت ایران بناچار می کند و باز هم خواهد کرد. در برابر مادران صلح، در برابر مادران خاوران، در برابر مادران سبز و خواهران و مادران آینده.

 

   راه توده  347     19 دی ماه 1390

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت