راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ریشه های
اعتیاد گسترده
در ایران
به حاکمیت باز میگردد
فرقه دمکرات آذربایجان

 

 

 

در همایش مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان با اشاره به آمار رسمی سال 1388 در باره اعتیاد در جمهوری اسلامی اعلام شد:

«طبق آمار سن شروع اعتیاد، به 15 تا 18 سال رسیده است و روزانه 300 نوجوان وارد چرخه اعتیاد می شوند. ما حتی کودکان 7ساله و 5 ساله معتاد و حتی کودکانی که معتاد بدنیا آمده اند روبرو شده ایم.  

بنابه این اعتراف، فساد و اعتیاد سراسر جامعه را فرا گرفته است. طبق آمار رسمی 1388 ، 49 درصد دانشجویان اعتیاد به دخانیات دارند. علاوه بر این اعتیاد مرز فردی را شکسته شکل جمعی و خانوادگی به خود گرفته است.

علت را باید در بطن جامعه جستجو کرد. جامعه ای که نمی تواند فرزندان خود را بعنوان انسان کارساز و مفید پرورش دهد طبیعی است که نمی تواند آینده  روشنی داشته باشد.

در جوامعی که قدرت و ثروت در دست عده ای محدود چند درصدی متمرکز است، اکثریت مطلق از زندگی انسانی محروم خواهد ماند. در چنین شرایطی نیروی فعال، بعبارت دیگر ثروت آفرینان نمی توانند به حد کافی از حاصل دست رنج خود بهره مند شود. این بی عدالتی ها، بعبارت دقیق تر، این ستمگری ها عامل عمده فساد در جامعه است. اعتیاد یکی از مهمترین عواملی است که فساد می آفریند و آن را گسترش میدهد. فساد آفرینی از ماهیت جامعه سرمایه داری و استبدادی سرچشمه می گیرد. هیچ حکومتی که حقوق اکثریت مردم را نا دیده می گیرد، خواه ایدئولوژیکی و خواه غیر ایدئولوژیکی نمی تواند سدی در جلوی فساد بوجود بیاورد.

حکومت مذهبی ایران بنا به ماهیت خود که یک دولت سرمایه داری و مافیایی است، نمی تواند با حفظ وضع موجود فساد را از جامعه بیرون کند. زیرا خود عامل تولید فساد و گسترش آن است. سرمایه وطن ندارد و به هیچ ملت و قومی تعلق ندارد. سرمایه بدنبال سود کلان می گردد وهر جا که سودکلان او تامین شود وطن او است. دولت های کشور های سرمایه داری موظف به دفاع از سرمایه هستند و بر ضد توده های مردم، یعنی صاحبان اصلی ثروت عمل می کند. بعبارت دقیق تر موظف هستند، جلو «شورش»  ثروت آفرینان محروم از ثروت، یعنی کارگر و دهقان را بگیرند. یکی از راه هایی که می تواند  مردم را از مبارزه علیه زور وستم دور نگهدارد، اشاعه انواع فساد از جمله اعتیاد می باشد.

 

 

 

   راه توده  350     10 بهمن ماه 1389

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت