راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آقای رئیس دانا

همه را

با یک چوب راند!

 
 

 

مطلب زیر را يكی از دوستان من كه در چند جلسه مختلف شركت كرده بود برای من نقل كرد كه شاید طرح آن به عنوان نمونه ای از آنچه در ايران مي گذرد بد نباشد. ضمنا من متن صحبت های وزير راه و شهر سازی  "آقای آخوندی" را با اندكی ویرايش پیاده كرده ام که ارسال ميكنم تا این دو مطلب را در کنار هم منتشر کنید.

 با تشکرم . ه

 

در جلساتی كه تعدادی از اقتصاد دانان و شهر سازانی كه در جريان "مسكن مهر"بودند شركت كردم. در اين جلسات قرار بود ضمن يك بحث كارشناسی در مورد مسكن مهر، چاره انديشی در مورد اين موضوع و بخصوص مساله مهم مسكن انجام شود. يكی از سخنرانان این جلسات فريبرز رئيس دانا بود كه در سرتاسر سخنرانی خود گويا در يك تظاهرات خيابانی در حال سخنرانی است. سخنانی تهيجی و البته با آمار و اطلاعات غلط و با نظرات كارشناسی ضعيف و با قلمداد كردن وزیر راه و شهر سازی فعلی به "عاشق بازار" و يكسان گرفتن نظرات اين وزير با وزرای قبلی در جمهوری اسلامی و نئوليبرال ديدن همگی. انبوهی از شعارهای بدون پشتوانه را مطرح كرد. اين سخنان البته با استقبال جوانانی روبرو شد كه  تجربه ای در اين گونه مباحث نداشتند و من كه به اين جوانان نگاه میكردم ياد اوائل انقلاب افتادم كه چگونه برخی از گروهای تندرو با همین روشها، جوانان احساساتی را به خود جلب می كردند.

درهمان هفته ای كه اين جلسه ها برگزار می شد، در جلسه ديگری به مناسبت "روزشهرسازی" در هشتم آبان ماه و در تالار "حركت" شركت كردم كه در اين جلسه وزير فعلی راه و شهر سازی هم سخنرانی بسيار جالبی كرد كه ضمن نقد ديدگاه های گذشته در مورد توسعه كشور، در مورد شهر سازی اينگونه مطرح كرد كه : بايد ديدگاهها به سمت "دولت پاسخگو و شهروند پرسشگر" تغيير كند. وی ضمنا گفت كه تاكنون ديدگاه به سمت "كالایی كردن شهر و شهروندان " بوده كه بايد اين ديدگاه نيز تغيير كند.

بعد از اين سخنرانی ياد وزیر مسكن و شهر سازی اسبق، آقای عبدالعلی زاده (در دولت آقای خاتمی) افتادم كه برخلاف وزير فعلی، اعتقاد داشت كه "زمين شهری باید به قيمت آزاد به فروش برسد و آنرا در اختيار انبوه سازان قرار داد" كه با صحبت های وزیر فعلی بسيار متفاوت است .

آقای رئيس دانا نيز در اين جلسه روز جهانی شهر سازی حضور داشت، ولی  حتی اينقدر وقت صرف نكرد تا صحبت های اين وزیر شروع شود و به صحبت های او گوش دهد و اگر نقدی به برنامه های وزیر راه و شهر سازی دارد، اين نقد را مستند به صحبت ها و برنامه های او مطرح کند و نه حرف های پوپوليستی و شعار گونه.

به نظر من برنامه های اين وزير و ديدگاههای او تاكنون در جمهوری اسلامی، نه در دولت موسوی و نه در دولت خاتمی، نمونه نداشته و راديكال ترين ديدگاه در مورد "رفاه شهری، حقوق شهروندان و از همه مهمتر كالا ندیدن شهر و شهروندان بود و با وزرای قبلی فاصله بسيار زيادی دارد و به هيچ وجهی ديدگاه نئوليبرال در او ديده نمی شود، بلكه رگه های قوی "سوسيال دمكراسی" را در او میتوان مشاهده كرد.

 

 

 

                        راه توده  434     30 آبان ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت