راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انتخابات

کشور مالی را

از انفجار نجات داد

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

 
 

 

در پی کودتای مارس 2012 و برکناری" آمادور تومانی توره" از سمت ریاست جمهوری کشور مالی، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری یکشنبه گذشته پس از 18 ماه درگیری و بحران برگزار شد  و"ابراهیم بوبکر کیتا" نخست وزیر سابق با ارائ اکثریت مردم رئیس جمهور مالی اعلام شد. این در حالی است که جنبش آزادبخش ملی "ازواد" وابسته به شورشیان "طوارق" بخشهائی از مناطق شمال مالی را پس از کودتا 2012 تصرف کرده و در کنترل دارند. حال این سئوال مطرح است که آیا انتخابات می تواند صلح پایدار را به کشور مالی بازگردند؟

گروهای اسلامگرا ــ جهادی با مداخله نظامی فرانسه و کمک امریکا به لیبی گریختند و به نقاط دیگر اعزام شدند.(احتمالا سوریه)

شمال مالی هنور تا ثبات فاصله زیادی دارد. توافقنامه مقدماتی در ماه ژوئن توسط شورشیان طوارق و نمایندگان جوامع مختلف در شمال و مقامات دولت انتقالی به امضائ رسید و در نظر گرفته شد که در ظرف شصت روز پس از انتخابات ریاست جمهوری برای تنطیم سند وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور مذاکراتی صورت گیرد.

سیاست دولت فرانسه در بحران مالی زیر سئوال است. خبرنگار روزنامه اومانیته با "شیخ عمر دیار" متخصص علوم سیاسی و مشاور سیاسی "ابراهیم بوبکر کیتا " مصاحبه کرده است. او در این مصاحبه می پرسد:

- به نظر شما رئیس جمهور اینده "مالی" بر اساس چه اصولی باید مذاکرات را برای اینده مالی پایه ریزی کند؟

شیخ عمر دیار: مذاکرات را باید هرچه زودتربا گروهای مشخص آغاز کرد. بدون شک کمیسیون آشتی ملی که اکنون تشکیل شده بحث و گفتگو را برای جستجوی حقیقت حوادث شمال مالی آغاز می کند.

- ابراهیم بوبکر کیتا طرفدار "بنیاد شمال" است. این شیوه ممانعت از برخورد بین دولت و شورششان طوارق است؟

شیخ عمر دیار: همه اقوام شمال مالی باید در جستجوی یک راه حل پایدار و مورد قبول همه اقوام نقش داشته باشند. فقط توافق با گروهی از"طوراق" که از حل بحران در منطقه سرخورده و نا امید است و گروهای مخالف کافی نیست. باید به بسیاری از مشکلات در مناطق شمالی رسیدگی شود. درست است که مداخله نظامی فرانسه گروهای اسلامگرای جهادی را وادار به عقب نشینی و فرار به مناطق دیگر و از جمله "لیبی" کرد اما این کافی نیست. یافتن پاسخ سیاسی برای ثبات شمال مالی و دیگر مناطق ضرورت است. ما باید بطور جمعی مذاکره کنیم وعملکرد ما برای حل مشکلات با همسایگان ما در مورد مسائل مربوط به جنایات مرزی جریان ترافیک قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر وغیره باید بطور جمعی حل شود.

-         ایا دولت فرانسه سیاست ابهام آمیزی را درمقابل شورشیان طوارق در پیش دارد؟

شیخ عمر دیار: مسئله طوارق با باز سازی قدرت سیاسی مشروع در مالی حل می شود. طبیعی است که دو ارتش در یک قلمرو "سرزمین " مطابق با قطعنامه سازمان ملل نمیتواند وجود داشته باشد. آنها باید سلاح ر ا بر زمین بگذارند و در یک فرایند سیاسی گام بردارند.

- چگونه میتوان اعتماد و اقتدار دولت را باز گرداند؟

شیخ عمر دیار: نتایج دور اول انتخابات بیانگر طرد بازیگران سیاسی در مالی بود. در این شرایط "ابراهیم بوبکر کیتا " از دیگر بازیگران سیاسی پیشی گرفت. در صورت پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری وی باید سیستم جدید دولتی را با کمک سیاستمدارانی که در خدمت منافع مردم و خواستهای مردم عمل میکنند انتخاب کند.

- ابراهیم بوبکر کیتا در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ممکن است سیاست "دمکراسی مبتنی بررضایت طرفین " را با رئیس جمهور گذشته دنبال کند ؟

شیخ عمر دیار: خیر! در تاریخ 22 مارس 2012 با "کودتائی که علیه آمادو تومانی توره شد "دمکراسی مبتنی بر رضایت طرفین مرد و دفن شد. ما نمیتوانیم به گذشته و سیاست های گذشته باز گردیم. روابط بین طرفین از هم گسسته شد. دولت جدید براساس شایستگی و یکپارچگی تشکیل خواهد شد.

- گسستگی از سیاست های گذشته در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی هم صادق است ؟

شیخ عمر دیار: بله! گسستگی از سیاست های گذشته باید در همه زمینه ها چه سیاسی و چه اقتصادی صورت گیرد. کشور در حال سقوط آزاد و نابودی کامل است. تداوم شیوه های گذشته که اجازه میداد گروه محدودی سیاست و اقتصاد کشور را در اختیار بگیرند برای کشور مالی کشنده است.

 

http://www.humanite.fr/monde/cheick-oumar-diarrah-toutes-les-communautes-du-nor-547145

 

 

 

                        راه توده  420     24 مرداد ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت