راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

درود، از راه دور

به شورای محترم

سردبیری راه توده

 
 

رفقای گرامی. درشرایطی که کشور دورانی حساس و تاریخی را از سرمی گذراند و مردم ما نمی خواهند شاهد نابودی همه جانبه کشور، درنتیجه سیاست های حاکم باشند، مواضع اصولی شما درمقطع مهم انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92، این نوید را داد که جنبش توده ای از چه ظرفیت بالا و توانمندی برای نگاه به جامعه و نظام برخوردار است.

تحلیل ها ومواضع صحیح راه توده و اعلام ضرورت به شرکت درانتخابات و رای به جناب دکتر حسن روحانی زمانی ارائه شد که مردم، پس از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، می رفتند تا امید خود به انتخابات و تغییر شرایط را از دست بدهند. به جرات می نویسیم که دراینجا حتی امیدی برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای باقی نبود و یا اگر بود بسیار ضعیف بود. ما اعضای حزب توده ایران سپاس خود را از رفقای شورای سردبیری راه توده که دراین شرایط بغرنج و پیچیده سیاسی کشور و منطقه اسیر نا امیدی نشده و برمواضع اصولی و توده ای خود پای فشرد ابراز میداریم. ما دراینجا درستی مواضع اصولی رفقای راه توده برای شرکت درانتخابات و شکست سیاست تحریم انتخابات را تجربه کردیم و بر نتیجه این تجربه می بالیم. مواضع اصولی راه توده، شرکت وسیع مردم در انتخابات و نتیجه ای که بدست آمد یکبار دیگر نشان داد که توده ای، با توده مردم است.

دست یکایک شما را می فشاریم.


جمعی از اعضاء وهواداران حزب توده ایران- تهران

 

 

 

                        راه توده  413     6 تیر ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت