راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

این رفراندوم

بلای قدرت طرفداران

ولایت مطلقه است!

 
 

 

هیچ نیازی به بالا و پائین کردن آراء مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی نبود. مردم در این رفراندوم که درابتدای سال 1358 (دو ماه پس از سرنگونی شاه) برگزار شد با 98 در صد آراء پایان نظام سلطنتی در ایران را اعلام کردند. این که جمهوری اسلامی به کجا رفت و به کجا رسیده، یک بحث است، این که مردم ایران جمهوری را جانشین سلطنت کردند یک بحث دیگر. همین عزم است که هنوز آنها که می خواهند "ولایت" را جانشین سلطنت کنند و زیر علم "مطلقه" آن سینه می زنند نتوانسته اند به منزل مقصود برسند. تا زمانی که مردم می توانند رای بدهند و در انتخابات شرکت کنند، کابوس بازگشت سلطنت به ایران زیر پوشش هر نامی – از جمله ولایت فقیه- ممکن نخواهد شد. و تمام گرفتاری طرفداران ولایت مطلقه نیز همین است!

ما از میان مطبوعات فروردین 1358، یک عکس را همراه با اولین شماره کیهان، پس از معلوم شدن نتیجه رفراندوم انتخاب کرده ایم. این شماره روزنامه مربوط به یک روز بعد از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی است! درعکس مسعود رجوی و موسی خیابانی و شماری دیگر از رهبران سازمان مجاهدین خلق پای صندوق رای رفراندوم دیده می شوند. پس از اعلام قیام مسلحانه مجاهدین و خروج رجوی از ایران، موسی خیابانی رهبری سازمان مذکور را در داخل کشور برعهده داشت که در یک خانه تیمی به دام افتاد و کشته شد!

 

 

 

                        راه توده  44    10 بهمن ماه 1392

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت