راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کابوس اتحادیه اروپا:

اسپانیا

در راه یونان

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

 

حزب چپ گرای پودموس اسپانیا، موفق شد بر مبنای یک ارزیابی دقیق از شرایط این کشور، بحران سیاسی و شکست احزاب سیاسی سنتی برنامه نوین خود را برای پاسخ به نیاز های امروز مردم اسپانیا ارائه دهد.

"پودموس" از مردم اسپانیا خواست تا برای زندگی خود و نجات میهن خویش از فروپاشی به مبارزه با بی عدالتی،  فساد مالی  و منارشی مالی و دستورات ترویکا به پا خاسته و بسیج شوند.

شناخت و تحلیل  حزب پودموس از جامعه اسپانیا محبوبیت این حزب را در میان مردم تشدید و حزب با ارائه برنامه جدید خود موفق شد بخش عظیمی از جوانان محروم و نا امید  و شهروندان  بی اعتماد به سیاستمداران حاکم را بسوی خود جلب کند. این همان سیاستی است که حزب چپ یونان آن را به اجرا گذاشت و موفق شد با رای مردم دولت را بدست بگیرد.

 پودموس اعلام کرده که خواهان انحصار قدرت نیست و از تنوع آراء مردم استقبال می کند. آنها خواهان طرد اشکال سنتی سیاست و قدرت اند، با فساد دولتی مخالف اند.

همه ارزیابی آنست که این حزب در انتخابات آینده پیروز از صندوق ها بیرون آمده و سرنوشت اسپانیا را بدست خواهد گرفت.

مردم اسپانیا به روشنی درک کرده اند که برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حزب پودموس بارها رادیکالتر از برنامه و وعده‌های اتحادیه اروپا برای کمک به اسپانیاست. پودموس از ایجاد یک جبهه با احزاب راست و راست میانه امتناع میکند و به ارائه و برنامه نوین و ترویج آن در میان طبقات محروم جامعه ادامه میدهد. اکنون تمایل به هژمونی و همگرائی با نیروهای سیاسی مترقی در دستور روز حزب قرار دارد. در عین حال که این حزب با چالش های اساسی مهمی روبرواست. باز سازی دولت بر مبنای شیوه ای نوین از برنامه های این حزب است.

سیاست های پودموس از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرد به گونه ای بوده که موجب محبوبیت بی وقفه آن در میان مردم شده است، بویژه در  مادرید پایتخت اسپانیا.  منارشی مالی از وحشت اینکه پودموس در آینده  مانند حزب "سیریزا" در یونان قدرت را بدست بگیرد از هیچ شیوه ای برای مبارزه با آن  دریغ ندارد. "خولیو انگیتا" دبیر کل سابق حزب کمونیست اسپانیا معتقد است که پودموس دیر ظهور کرد و موفق شد فضایی را تصرف کند که اتحادیه اروپا خالی گذاشت. دبیر کل حزب کمونیست اسپانیا حمایت خود را از "پودموس در مبارزه با دولت اعلام کرده است. گسیختگی حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا که دولت را در اختیار دارد و فشارهای اتحادیه اروپا به اسپانیا، مردم این کشور را رادیکال کرده است. پودموس اکنون برای ایجاد یک اکثریت جدید برای بدست گرفتن قدرت خیز برداشته است. بویژه بعد از انتخابات منطقه "اندلس"، اکنون پودموس برای ریاست این منطقه با  که حزب کارگران سوسیالیست و کاندیدای آن بنام "سوزانا دیاز" روبروست.

پودموس اکنون سومین قدرت سیاسی در اسپانیا است و محبوبیت آن چنان است که از نفوذ آن در میان مردم نمیتوان چشم‌ پوشی کرد. اتحادیه اروپا و الیگارشی مالی اسپانیا اکنون خطر پودموس را احساس میکنند و نیروهای خود را برای مقابله با آن بسیج کرده اند. آنها احزاب راستگرا که وابسته به بورس مالی اسپانیا هستند را پیش انداخته اند، اما سرعت تغییرات در اسپانیا همه آنها را پشت سر گذاشته است. به همین دلیل است که بازیگران صحنه برای رفتن به سوی انتخابات، بسرعت سرگرم بازبینی و بازسازی خود هستند. همه پیش بینی ها حکایت از آن دارد که پودموس اکنون الترناتیوی برای تغییرات نوین در اسپانیاست.

 

 http://www.humanite.fr/blogs/espagne-oui-peut-mais-571867

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 502  -  10 اردیبهشت 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت