راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

در انتخابات اسپانیا

چپ برده

راست نمایش

پیروزی در آورده

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

 

در انتخابات شهری و منطقه ای اسپانیا، علیرغم شادی نمایشی که راستگراهای حاکم بعنوان پیروزی برپا کرده اند، این چپ اسپانیاست که به پیروزی غافلگیر کننده دست یافت.

نیمه شب یکشنبه، جمعیت عظیمی (دهها هزار نفر) از شهروندان اسپانیا، برای مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی دولت این کشور در خیابان های مادرید با شعار "ما کار و نان میخواهیم" در خیابان ها به حرکت در آمد. رهبران جنبش "پودموس" حزب چپگرای اسپانیا همراه با مردم بعد از راه پیمائی مسیر تظاهرات درمقابل موزه رینا در محله "سوفیا" در مادرید تجمع کردند. جانشین دبیر اول حزب پادموس "پابلو ایگلسیاس" خطاب به مردم گفت: ما با افزایش آراء  مردم در انتخابات چشم انداز سیاسی کشور را تغییر دادیم. حزب مردمی پودموس مانند حزب "سیرسزا" به رهبری الکسیس سیپراس در یونان یکی از پدیده‌های شگفت انگیز در احزاب سیاسی اسپانیا است که در انتخابات روز یکشنبه اکثریت شگفت ‌آوری را بدست آورد. آنها با اعلام برنامه نوین "مقابله با ریاضتهای اقتصادی دولت" از مردم رای گرفتند. جانشین دبیر اول حزب پادموس "اینگو اری جو" اعلام کرد: "ما به نخستین نیروی سیاسی در منطقه کاتالونیای اسپانیا و در منطقه باسک تبدیل شده ایم و دومین نیروی سیاسی در مادرید و گالسیا و جزایر قناری و بالئار. با نتایج انتخابات شهری و منطقه ای هفته گذشته  موفق شدیم چرخش سیاسی جدیدی را به سیستم قدیمی حاکم بر اسپانیا برای یک دوره جدید سیاسی بوجود آوریم. حزب پودموس با برنامه سیستم اقتصادی جایگزین در این انتخابات حضور یافت و امشب اسپانیا پیروز شد و فردا حزب پودموس با حمایت مردم آینده کشور را برای سیاستهای نوین  تغییر خواهد داد." وی افزود:

تحولات سیاسی در نوسان کامل است. پس از انتخابات روز یکشنبه 73 در صد شرکت کنندگان در انتخابات با رای خود چهره پارلمان اسپانیا را تغییر دادند. نتایج انتخابات شهری و منطقه ای نشان میدهد که از ماه می گذشته دو حزب حاکم در ائتلاف در دولت دیگر نقشی ندارند.

با آنکه حزب راستگرای حاکم با 122نماینده در پارلمان حضور دارد، اما این حزب فاقد اکثریت مطلق برای تشکیل دولت است. راستگراها تقریبا 3 و نیم میلیون رای از دست داده اند. آنها در سال 2011 کمی بیشتر از  44 درصد رای داشتند و با 186 نماینده در مجلس حضور داشتند. این باخت نتیجه سیاست اقتصادی دو حزب در قدرت است. یعنی سیاست کاهش هزینه‌های عمومی و بویژه در بخش خدمات،  بهداشت و آموزش و رسوائی های اقتصادی رهبران حاکم. رهبرانی با ادعای های سوسیالیستی و راستگرا  که جامعه ما را به چالش اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشانده اند. حزب سوسیالیست در انتخابات اخیر بیش از 22 در صد آرای مردم را نتوانست بدست آورد. آنها نیز یک و نیم میلیون رای از دست دادند. بدین ترتیب و علیرغم هلهله شادی که دو حزب حاکم می کنند، آنها بازندگان واقعی انتخابات اخیر هستند و برای تشکیل دولت جدید به دیگر احزاب نیاز دارند. پودموس حزب چپگرای اسپانیا که برای اولین بار در انتخابات شرکت کرد توانست 65 نماینده به مجلس بفرستد.

. http://www.humanite.fr/une-nouvelle-ere-politique-souvre-en-espagne-593745

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  533 سوم  دیماه  1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت