راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فریب مردم حق مسلم

مخالفان دولت است!

 

 

راست حکومتی ایران و مخالفان تحولات در همان حال که در راه اجرای برجام و توافق اتمی و برداشته شدن تحریم ها کارشکنی می کنند تا مانع هر نوع گشایش حتی نسبی و محدود در وضع اقتصادی ایران شود، در همانحال نیز خود را نگران معیشت مردم نشان می دهد که مدعی است دولت با الویت دادن به "سیاست خارجی" و گذاشتن همه تخم مرغ های خود در سبد رفع تحریم ها به اقتصاد و معیشت مردم توجه نشان نمی دهد. تبلیغات مخالفان تحولات مردم ایران را به یاد دوران خاتمی می اندازد. در آن دوران نیز مخالفان اصلاحات مدعی بودند که دولت خاتمی در درجه اول به "توسعه سیاسی" توجه دارد تا به وضع زندگی مردم و احمدی نژاد را با همین شعار پایان توسعه سیاسی و بهبود وضع اقتصاد و آوردن  نفت بر سر سفره مردم بر سر کار آوردند.

البته به یاد داریم که به محض روی کار آمدن احمدی نژاد ناگهان اشک ریختن بر معیشت مردم فراموش شد و هشت سال شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" بر کشور تحمیل شد. هرکس که سخن از اقتصاد و معیشت مردم می گفت در خطر زندان و بازداشت و دستگیری قرار داشت، چرا که گویا دارد مردم را بجای توجه به حق مسلم هسته ای متوجه بدبختی های خود و ضرورت بهبود وضع اقتصاد مردم می کند و معیشت مردم و سفره مردم در مقابل حق مسلم هسته ای چه اهمیتی می تواند داشته باشد! شعارها و دلسوزی های کنونی راست حکومتی برای معیشت مردم نیز از چارچوب همآنچه در دوران خاتمی شد بیرون نیست. به محض آنکه خود دولت را بدست گیرند یک "حق مسلم" دیگر پیدا خواهند کرد و معیشت مردم دوباره فراموش خواهد شد و به سایه خواهد رفت. 

اگر فعالیت مخالفان تحولات تنها به مطرح کردن مشکلات اقتصادی و معیشت مردم به قصد ضربه زدن به دولت روحانی محدود می شد باز اشکال کمتری داشت. مشکل بزرگتر در آنجاست که اینان در حل دشواری های اقتصادی کشور کارشکنی نیز می کنند. نه تنها دیگر نگران افزایش مشکلات اقتصادی کشور و پیآمدهای آن برای "نظام" نیستند، بلکه تصور می کنند می توان با انداختن این مشکلات به گردن دولت روحانی آن را به زمین زد. در چارچوب این تفکر رهبر و بیت رهبری فشار سنگینی را متوجه دولت روحانی کرده اند تا تحت پوشش "اقتصاد مقاومتی"، عملا عرصه اقتصاد را از دست دولت بیرون آورده و آن را در اختیار سپاه و بسیج و نهادهای زیر نظر بیت رهبری قرار دهند و آن را بیش از آنچه در گذشته کرده اند به ویرانی بکشانند. به کسی هم پاسخگو نیستند که چرا در دوران احمدی نژاد بجای حق مسلم هسته ای در اندیشه اقتصاد مقاومتی نبودند و درآمد نفت کشور را در خدمت فساد و غارت و واردات قرار دادند.

اکنون دولت روحانی وارث یک ویرانی وحشتناک اقتصادی ناشی از سیاست داخلی سرکوبگر و سیاست خارجی تهاجمی و شعار حق مسلم انرژی هسته ای و پیآمدهای آن است. پیآمدهایی که از یکسو به شکل تحریم ظاهر شده و از سوی دیگر به شکل غارت. تحریم و غارتی که دست در دست یکدیگر داشته و دارند. شعار "اقتصاد مقاومتی" آن روی سکه حق مسلم هسته ای و بهانه تازه برای جوسازی و ادامه غارت ثروت ملی است. در این شرایط رهبر و بیت رهبری مسئول مستقیم وضع کنونی اقتصاد کشور و تنگناهای معیشتی مردم اند. چه از نظر میراثی که برای دولت روحانی برجای گذاشتند و چه از نظر کارشکنی که در راه بهبود اوضاع عمومی و سیاست خارجی و داخلی دولت و باز شدن فضای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی انجام می دهند.    

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  533 سوم  دیماه  1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت