راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حزب کمونیست

در یونان

چه می گوید؟

 

 

همزمان با آگاهی از نظرات و اقدامات دولت چپگرای یونان، آگاهی از نظرات حزب کمونیست این کشور نیز ضرورت دارد.

این حزب در سمینار بین المللی کمونیست ها در بلژیک "کریلوس پاپاستاورون" عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان به نمایندگی از طرف این حزب که همراه یک هیات در این سمینار شرکت کرده بود نظرات حزب کمونیست یونان را اینگونه تشریح کرد:

در کشورما شرایط عینی انجام یک انقلاب اجتماعی فراهم است. شرایط مشخص سرمایه داری موجود ضرورت مبارزه عبور از آن را برای دستیابی به سوسیالیسم ایجاب می کند. مبارزه مستقیم برای خواسته های طبقه کارگر بیش از پیش اهمیت یافته است و مبارزه طبقاتی را نباید به تاخیر انداخت. لازم است کمونیست ها با تاکید علیه سیاست های ضد خلقی امپریالیست ها در منطقه که عملا بر علیه منافع خلق ها و بویژه طبقه کارگر اعمال می شود، شدت گیری مبارزه طبقاتی طبقه کارگر را تسریع کنند. نتیجه چنین مبارزه ای یک جنگ طبقاتی محسوب می شود. اگر این سیاست اعمال شود آیا گفته "دمیتروف" درهفتمین کنگره جهانی کمینترن که بر ضرورت جبهه متحد طبقه کارگر بر علیه فاشیسم تاکید کرد اعمال نشده است؟ کمونیست ها در شرایط فعلی مسئولیت بزرگی بر عهده دارند. آنها باید با اعمال چنین سیاستی نشان دهند که تجارب مبارزاتی طبقه کارگر در سطح بین المللی را فراموش نکرده اند.

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 510 - 11 تیرماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت