راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اعضای اتحادیه

اروپا در برابر

دو بحران

داخلی و اروپائی

اومانیته- ترجمه و تدوین آذرنگ

 

بحرانی که در جمع اعضای اتحادیه اروپا رو به رشد است، زمینه برخی جدائی ها را در خود کشورهای عضو این اتحادیه موجب شده که علائم آن در رفراندوم های مختلف خود را نشان داده است. حتی اگر انگلستان را "بریتانیا" تعریف کنیم، شاهدیم که پس رای مردم به جدائی از اتحادیه اروپا، از دل همین بریتانیای باصطلاح کبیر نیز ساز جدائی ها به صدا در آمده است. نه تنها در اسپانیا، بلکه درکشورهای کوچک اروپائی نیز زمینه های این تجزیه های ملی وجود دارد و جلوه نیز کرده است. شاید منطقه "کاتالونیا"ی اسپانیا پیشتاز باشد، اما این پیشتازی در اسپانیا باقی نخواهد ماند و دامن بسیاری از کشورهای اروپائی را خواهد گرفت. بحران اقتصادی و زمزمه هائی که درباره سیاست های آینده امریکا برای خالی کردن پشت اروپا می شود شاهدی بر این پیش بینی است.

استقلال "کاتالونیا" بحثی است که نه اکنون، بلکه سالهاست در اسپانیا جریان دارد اما اکنون جدی تر از هر زمان جلوه گر شده است. یعنی جدائی منطقه کاتالونیا که شهر زیبا و توریستی "بارسلون" مرکز آنست. یک حزب رادیکال چپ که در آخرین انتخابات محلی صاحب کرسی های پارلمانی شده و در دولت محلی نیز حضور یافته معتقد است:

"ما پیروز شده ایم و برای وداع با دولت اسپانیا نیازمند هیچ چالشی نیستیم زیرا مردم به این جدائی رای میدهند."

بموجب طرحی که جدائی طلبان ارائه کرده اند، منطقه کاتالونیا در سال 2017 اعلام استقلال خواهد کرد. این وعده ایست که حزب جدائی طلب و پیروز انتخابات اعلام کرده بود و با همین شعار مردم به آن رای دادند.

این وضع که اکنون چندین سال است در اسپانیا جریان دارد، نه تنها در تاریخ اسپانیا بی سابقه است بلکه حتی در قانون اساسی این کشور نیز پیش بینی نشده است. دولت مادرید بشدت مخالف استقلال طلبان کاتالونیا است. دولت مرکزی اسپانیا با این استقلال مخالف است و آن را اعلام کرده، اما اکنون که جدائی طلبان اکثریت کرسی های پارلمانی منطقه کاتالونیا را دراختیار دارند و جداسری ها در اتحادیه اروپا نزدیک است این مخالفت وارد مرحله ای جدی تر شده است.

کاتالونیا آباد ترین و پررونق ترین منطقه اسپانیا در شمال شرقی این کشور است که 5ر5 میلیون جمعیت دارد.

رهبر حزب جدائی طلب "آرتور ماس" می گوید: " اکثریت مردم کاتالونیا سرانجام به استقلال رای خواهند داد و این همان دمکراسی است که ما هم به آن پایبندیم. آنچه سرنوشت کاتالونیا را تعیین خواهد کرد، صندوق های رای است."

این حزب بار دیگر بر پیشنهاد خود به دولت مرکزی اسپانیا که در گرداب بحران اقتصادی و بدهی به بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی جهانی غرق است اصرار دارد. یعنی یک همه پرسی مانند آنچه در اسکاتلند برگزار شد. دولت مرکزی اسپانیا که خود میان زمین و آسمان است و سرانجام آن هنوز معلوم نیست به کجا خواهد انجامید تهدید می کند: "در صورت استقلال کاتالونیا از اسپانیا دولت مستقل کاتالونیا با واکنش منفی اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد و آن منطقه باید منتظر افزایش بیکاری و گرانی باشد."

آیا این نوع تهدید ها در شرایطی که زمین زیر پای خود اتحادیه اروپا می لرزد آن ارزش و اعتبار را دارد که مردم کاتالونیا از آن بترسند؟

http://www.humanite.fr/catalogne-victoire-des-independantistes-585037.

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 580  راه توده -  2 دی ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت