راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دیروز

در خدمت امروز

برای رسیدن به فردا

 

 

ما مفسر رویدادها، پس از وقوع آنها نیستیم، بلکه با حوادث روز اما در خدمت تحولات فردا زندگی سیاسی می کنیم. و این یعنی مشی توده ای!

تحولات امروز و امکان اوج گیری جنبش تغییرات را باید دیروز که عده ای میخ بر تابوت انقلاب 57 می کوبیدند می دیدیدم، که راه توده دید. مراجعه کنید به دهها سرمقاله راه توده از آخرین ماه های دولت محمد خاتمی تا امروز، تا صحت این ادعای ما را خود بخوانید. آن روز که ما بانگ برداشتیم:

- روبروی خاتمی نایستید، هرچه فریاد دارید و نامه دارید خطاب به رهبر بنویسید که 70 در صد اختیارات حکومتی در دست اوست،

- آن روز که بانگ برداشتیم: بعد از خاتمی دولتی سپاهی در ایران تشکیل خواهد شد و دلائل آن را نیز بیان داشتیم،

- آن زمان که در فاصله دو مرحله انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، با شهامت و بدون فرصت طلبی اعلام داشتیم: ما در مرحله نخست به معین رای دادیم اما در مرحله دوم میان احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی همگان را دعوت به حمایت از هاشمی می کنیم،

- آن روز که احمدی نژاد از صندوق ها بیرون آمد و دولت نظامی تشکیل شد، بانگ برداشتیم، که به هوش باشید. آن دوره که باید درباره خطر حکومت نظامی ها سخن می گفتیم پشت سر ماند. زمان را از دست دادید، امروز باید بدانیم که این دولت چرا برسرکار آورده شده و هدف از تشکیل دولت نظامی چیست؟ نه این که چرا این فرمانده و یا آن فرمانده در کابینه است.

- آن دوران 8 ساله که حتی در یک شماره راه توده، برای افشای باند احمدی نژاد غفلت نکردیم و مرتب بانگ برداشتیم که این دولت و نظامی های حامی آن به فرمان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عمل می کنند.

- آن روز که با صراحت نوشتیم با تمام نیرو باید در انتخابات 92 شرکت کرد و به روحانی رای داد و پس از انتخابات و پیروزی روحانی نیز نوشتیم که با تمام نیرو باید از این دولت در برابر مخالفان حکومتی آن دفاع کرد. ما فقط رای نداده ایم که پس از احساس انجام مسئولیت به خانه باز گردیم. ما رای داده ایم که از رای خود دفاع کنیم و بکوشیم دولت به وعده هائی که داده عمل کند.

ما تمام این سخنان را دیروز گفتیم، با این یقین که به امروز می رسیم. یعنی به روز تحمیل عقب نشینی حکومت در برابر مردم برای انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان. اما مشوق انفعال نه بوده ایم و نه خواهیم بود. ما مشوق قاطع مردم برای استفاده از صندوق های رای برای بیان نظرشان، حتی در همان محدوده تنگی هستیم که حکومت برای آنها بوجود می آورد.

مردم خود باید تجربه کنند و از تجربه خود بیآموزند. بنابراین فقط نیم گام می توانیم از آنها جلوتر حرکت کنیم و نه بیشتر.

امروز فرصت پرداختن به گذشته نیست. امروز فرصت یاری رسانی به جنبشی است که ما آن را جنبش تغییرات می دانیم. برای ما ابتدا جنبش است و بعد سرانجام ولایت فقیه، نه برعکس، ابتدا سرانجام ولایت فقیه و بعد جنبش! درک این امر اگر در تمام این سالها دشوار بوده ، تصور نمی کنیم، حداقل امروز و با دیدن آنچه که از انتخابات دوم خرداد به بعد در حافظه داریم دشوار باشد.

تمام تجربه انقلاب بهمن 57 برای یاری رسانی و انتقال آن به نسلی که امروز در میدان است را به کار بگیریم.

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 536 راه توده - 24 دیماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت