راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

تایلند در آستانه

جنگ داخلی است!

تدوین آذرنگ

 

 در تایلند یک جنبش اعتراضی با تظاهرات خیابانی علیه رژیم سلطنتی جریان دارد که دارای پیچیدگی ویژه خود است. تایلند کشوری سلطنتی است و چون پادشاه به ظاهر در امور کشور دخالت مستقیم نمی کند، مردم تاکنون مستقیما با آن درگیر نبودند. در خود کشور دو طیف از مردم وجود دارند. بخشی که در پایتخت "بانکوک" و چند شهر دیگر تایلند زندگی می کنند و سرمایه داران تایلند را تشکیل میدهند و بخش وسیعی در روستاها و شهرهای تایلند که فقیرند و به سرخ پوشان مشهورند. سرخ پوشان از جنبش اعتراضی حمایت می کنند. قوای نظامی تایلند نیز همینگونه تقسیم شده است. یعنی ارتش طرفدار سلطنت است و از پادشاه فرمان می پذیرد، اما نیروی پلیس و بدنه ارتش متمایل به جنبش اعتراضی است و به این ترتیب فعلا یکدیگر را خنثی می کنند. چند سال پیش کودتائی علیه نخست وزیر سابق انجام شد زیرا او قصد داشت بساط سلطنت را در تایلند جمع کند. کودتا شکست خورد و او از کشور گریخت و اکنون از جنبش مردم علیه سلطنت حمایت می کند. روستائیان سرخ پوش هر گاه به طرف پایتخت حرکت می کنند قدرت خود را نشان میدهند و قدرت نمائی طرفداران سلطنت و ارتش را خنثی می کنند. آنها تاکنون در مقابل سرکوب ارتش صبر و بردباری از خود نشان داده اند اما اگر سنت خشونت در تایلند شکسته شود آنگاه باید منتظر جنگ داخلی در تایلند بود. روزنامه اومانیته ارگان مطبوعاتی حزب کمونیست فرانسه در همین ارتباط می نویسد:

صد هزار سرخ پوش در سال 2010  از مناطق فقیر و روستائی برای مبارزه برای حقوق اجتماعی و اصلاحات به بانکوک امدند اما توسط ارتش سرکوب شدند، تایلند عمیقا به دو قسمت تقسیم شده است. با وجود کودتاهای مختلف در گذشته و تهدید و بی ثباتی های هفته اخیر حزب دمکرات هواداران "سلطنت" مدت بیست سال است که موفق نشده است از طریق قانونی قدرت را در تایلند بدست بگیرد. این حزب جز در شهر بانکوک پایگاهی ندارد. مطبوعات از جنگ داخلی خبر میدهند. اما حکومت مدعی است که "ما اعتقاد داریم که بحران سیاسی بزودی آرام خواهد شد و دلیلی برای ادامه تظاهرات وجود ندارد ."

 با وجود این، دولت اعلام کرد که مخالفان می توانند به تظاهرات خود ادامه دهند. مخالفان نظام سلطنتی در گذشته اجازه تاسیس "شورای خلق" به جای دولت را در خواست کردند. مسئله ای که طرفداران سلطنت آن را نقض قانون اساسی تایلند میدانند. هوادران سلطنت تمام نیروهای خود را درسراسر کشور بسیج کرده اند تا با مخالفان مقابله کنند. خطر جنگ داخلی از همین صف آرائی بر می خیزد.

 

 تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

   

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 764 - 5 آبان ماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت