راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جرُم نابخشودنی

حزب توده ایران چیست؟

 

جرم توده ایها چیست: دفاع از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم، دفاع از فرهنگ مترقی، دفاع از حقوق زحمتکشان، دفاع از تمامیت ارضی کشور، مخالفت با جنگ و دفاع از صلح، دفاع از قانون در برابر بی قانونی های حکومت ها، دفاع از آزادی های سیاسی، دفاع از آزادی های مدنی مردم، دفاع از تحولات و تغییرات کم هزینه به سود مردم، دفاع از حکومت مردم بر مردم، دفاع از انتخابات و مردمی ترین نهاد، یعنی مجلس، دفاع از انتخابات آزاد.

اینهاست جرم نا بخشودنی حزب توده ایران از جانب حکومت ها و هراندازه که حکومت ها به مردم بیشتر پشت کرده و از آنها دور می شوند، این جرم های حزب توده ایران سنگین تر می شود، چنان که حتی ممنوعیت ها و محرومیت های سیاسی را نیز کافی ندانسته و به آن یورش می برند، زندان می برند، شکنجه می کنند، می کشند، اعدام می کنند و ...

اینست تاریخ حزب توده ایران و جرم آن از نگاه حکومت ها.

 

   

 

تبلیغات علیه حزب توده ایران همیشه یکسان بوده است. چه در دولت مصدق، چه در دولت بازرگان و چه در سال های پس از دولت موقت بازرگان و چه اکنون.

انگلیس و امریکا پیوسته حکومت های وقت را از حزب توده ایران و کودتای کمونیستی ترسانده اند و نیروی ارتجاعی و پیرو سیاست های آنها در داخل کشور نیز روی همین بهانه و تبلیغات مانور داده اند. برای کشاندن نیروهای مذهبی به دنبال این سیاست نیز، پیوسته از بی دینی و مذهب ستیزی توده ای ها سخن گفته و آن را تبلیغ کرده اند. حال آنکه، همه این ها فقط بهانه بوده است، از بدو تاسیس حزب توده ایران تا امروز. آن دلیل و انگیزه اصلی برای سرکوب حزب توده ایران، پیوسته در تمام طول تاریخ حضور این حزب درجامعه ایران، برنامه های اقتصادی، مردمی و تلاش برای ارتقاء سطح دانش و فرهنگ توده های مردم بوده است.

 نه تنها در تمام سال های منجر به کودتای 28 مرداد، نه تنها در سال های پس از کودتا و تا انقلاب 57، بلکه در همان سال های اول پیروزی انقلاب نیز همین تبلیغات و سیاست از خارج و در داخل کشور علیه حزب توده ایران دنبال شد، حتی پس از یورش به حزب توده ایران و اعدام گسترده رهبران و کادرهای آن در جمهوری اسلامی. هنوز هم صدای همان طبل به گوش می رسد.

اینست تاریخ حزب توده ایران و جرم آن از نگاه حکومت ها!

آنچه که بعنوان سلسله اسنادی برای آگاهی از فعالیت حزب توده ایران در دوران جنبش ملی (دهه 1330) در مطبوعات غیر حزبی و حتی طرفدار دربار شاه و مبلغ سیاست های انگلستان در ایران می خوانیم، تنها گوشه ای از این کارزار ضد توده ایست.

مجله خواندنی ها، جدی ترین نشریه طرفدار دربار و انگلیس در سال 1330 بوده است. مضمون سیاست آن شباهت کاملی دارد با آنچه که در سال های قبل از یورش به حزب توده ایران در جمهوری اسلامی دنبال شد.

آن زمان مصدق را از کودتای توده ای ها می ترساندند، دیروز آیت الله خمینی را از کودتای توده ای ها و ورود ارتش سرخ (به سبک افغانستان) به ایران می ترساندند و حالا پس از آن کشتار تاریخی 1367، درعین اعلام مرگ و انحلال حزب توده ایران، باز هم از این شبح زنده سیاسی برفراز هر جنبش اجتماعی در ایران وحشت دارند.  

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 756 - 3 مهر ماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت