راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مذهب عامل

تعلق ملی مردم

در یک کشور نیست

"امیرنیک آئین"

 

    

طی سالهائی که از فرموله شدن تعاریف مشهور مارکسیستی "ملت" که به ویژه مرهون آثار لنین است میگذرد، اصول عمده آن در بوته آزمایش تاریخ به اثبات رسیده و درضمن بر اثر تجارب زندگی و بررسیهای علمی تاریخ سایر ملل و خلقها و بررسی عوامل و شاخص های تاثیرکننده در آن، غنای بیشتری دراین تئوری وارد شده است. جامعه بشری در این مدت دگرگونیهای فوق العاده یافته؛ انقلاب کبیراکتبر، بحران عمومی سرمایه داری، پیدایش ملتهای سوسیالیستی، تلاشی سیستم مستعمراتی، موج عظیم نهضت های رهائی بخش ملی، همه عواملی هستند که در روند تشکیل و قوام ملتها تاثیرگذاشته، باعث تسریع رشد تکامل ملی شده و به موازات آن، مفاهیم و تئوری ما را غنی تر کرده و تکامل بخشیده است. تئوری مارکسیستی- لنینیستی "ملت" درست برخلاف تئوری های رنگارنگ غیرعلمی، برشالوده تحلیل عینی حیات اجتماع متکی است: ماتریالیستی است، انعکاس واقعیت است؛ دیالکتیکی است، نقش و تاثیر همه عوامل و ارتباطات و تاثیرمتقابل آنها و تضادهای درونی هریک را درنظردارد. این تئوری، نضج و قوام ملت را ثمره یک روند تاریخی درازمدت میداند، روندی که دردرجه اول عوامل مادی درآن قاطع و تعیین کننده بوده و طی آن نیروهای مولده رشد یافته و مناسبات تولیدی سرمایه داری تحکیم می یابند.

برای درک بهترجوانب مختلف تئوری مارکسیستی- لنینیستی "ملت" جا دارد در برخورد با برخی نظریات بورژوائی و غیرعلمی درباره ملت، مواضع مارکسیستی را بیان کنیم.

برخی ازفلاسفه و جامعه شناسان در تعیین و تعریف مقوله ملت، شاخص های نژادی و بیولوژیک را وارد میکنند یا این و آن وجه مشخصه را مطلق می نمایند، یا شاخص های دیگری را وارد می کنند یا جنبه معنوی و روحی و مذهبی به آن میدهند.

1- عده ای صاف و ساده معتقدند که ملت ادامه یافتن و عمومیت یافتن مناسبات خانوادگی و قبیله ای است. این دسته جهش کیفی در تکامل اشکال تجمع مردم را نمی بینند و متوجه نیستند که نضج و ظهور ملت یک مرحله ماهیتا نو دراشتراک و اجتماع مردمان و نتیجه یک تکامل تاریخی- اجتماعی است.

2- درمورد شاخص های نژادی و قومی، مارکسیسم معتقد است که البته ملت دارای محملهای اتنیک و آنتروپولوژیک یعنی قومی و انسان شناسی هست ولی ازآنجا که پیدایش آن ثمره یک روند طولانی تکامل اجتماع است، روندی که درطول آن تبارها و نژادها درهم ادغام شده و بهم جوش میخورند و یکی میشوند، دیگر یک مقوله خالص اتنیک و یا نژادی نیست. کسانی که تا آخرین نتایج این نظریه غلط پیش میروند میگویند که ملت شالوده خالص نژادی دارد و پدیده ای لایتغیرو جاودانی است. انواع نظریات فاشیستی و نیمه فاشیستی درباره ملت براینگونه عقاید متکی است.

3- برخی دیگرازفلاسفه بنا بر تئوریهای ایده آلیستی خود در بررسی جامعه، یا بنا بر موضع طبقاتی خویش این یا آن وجه مشخصه را ناچیزمیگیرند، یا مطلق میکنند و به طورکلی نقش شرایط مادی را در روند نضج و پاگیری و قوام ملت ها کم ارزش میدهند و بالاخره به نتایج غیرعلمی و یک جانبه میرسند. شایع ترین اینگونه نظریات درباره ملت، نظریه روحی است. این نظریه به مطلق کردن عوامل و شاخص های روحی متکی است. مثلا ارنست رنان میگوید: "یک ملت" یک روح، یک معنویت، یک خانواده معنوی است.

4- درمیان تئوریهای کنونی بورژوائی نظریه روانی نیز بسیار رایج است. مثلا امرسون معتقد است که "ملت زمانی هست که یک گروه انسانها چنین حس کنند که یک ملت را تشکیل میدهند."

تئوری مارکسیستی- لنینیستی ملت نشان میدهد که اشتراک سرزمین و زبان و تداوم مناسبات اقتصادی و فرهنگی، درفرهنگ و مشخصات روانی یک ملت و در آگاهی ملی یک ملت منعکس شده و احساسات و آرمانهای ملی را به وجود میآورد. مارکسیسم- لنینیسم بدون آنکه منکر وجود و نقش عوامل روانی و معنوی و خود آگاهی ملی شود، نقش درست و جای واقعی آنها را نشان میدهد و با رد تئوری های روانی، درعین حال اهمیت فرهنگ و آگاهی ملی و وقوف به تعلق ملی را در روند ایجاد ملتها خاطرنشان میسازد.

5- مسئله دیگرتعلق مذهبی و میزان و نقش آن در روند قوام ملت است. عامل مذهب، از  وجوه مشخصه ملت نیست. چه بسیارساکنین یک کشورکه یک مذهب دارند ولی چند ملت هستند، مثلا در پاکستان. و یا چه بسیارساکنین چند کشورکه صاحب یک مذهب هستند ولی یک ملت نیستند. مثل دهها کشورهمسایه کاتولیک در اروپا یا کشورهای مسلمان عرب. و یا چه بسیار افرادی که صاحب مذاهب مختلف اند ولی یک ملت را تشکیل میدهند، مانند اهالی اغلب کشورها. با اینحال بویژه در برخی مناطق، مذهب عامل مهمی در زندگی خلق ها بوده و باقی مانده است. عملا هرقدر بقایای قرون وسطائی بیشتر و مناسبات پیش ازسرمایه داری نیرومندتر باشد، تاثیر و نقش عواملی مانند مذهب بیشترمی شود. این نقش، قاطع نیست و به طورمستقیم هم عمل نمی کند و بویژه از آنجا ناشی می شود که مذهب در آموزش و پرورش، در فرهنگ و نزدیکی معنوی افراد و همچنین درمحاکم و امور حقوقی و از آن طریق در اموراقتصادی تاثیر باقی میگذارد. این تاثیرازحد معینی فراتر نمی رود. مثلا تعلق به این یا آن مذهب امکان ارتباط و معاشرت انسانهائی را که پیرو آن هستند تسهیل می کند و برعکس دیوارها و مرزهای معینی بین پیروان مذاهب مختلف ایجاد می کند و در راه اختلاط و درهم آمیختگی این افراد دشواری بوجود میآورد. ولی هرقدرهم که مواضع مذهب در زندگی خلقها محکم باشد و یا مثلا درعصرحاضر، در امورسیاسی ویژه ای نظیر مقابله با امپریالیسم و نو استعمار نقش مثبتی ایفا کند با این حال پیروی ازمذهب معین نمی تواند شرط مسلم تعلق ملی محسوب شود. بعلاوه زندگی نشان میدهد که علیرغم دیوارها و مرزهائی که ازآن نام بردیم، مذهب امکان اختلاط گروه هائی را که پیرو یک مذهب هستند با ملتی که اکثریت آن از مذهب دیگری هستند به طورقاطع ازمیان نمی برد. در اینجا عوامل بسیارضرورتهای عینی متعدد عمل میکنند که عمل بازدارنده و جدا کننده مذهب را خنثی میکنند.

6--  یک نکته دیگر را هم به هنگام بررسی مقوله ملت و نظریات غیرمارکسیستی باید درنظر داشت و آن استفاده نابجا ازاین مقوله و بکاربردن کلمه "ملت" به مفهوم دیگری است. مثلا در ایران و هندوستان رسم براین جاری شده که همه اهالی ساکن یک کشور را یا خلقی که حکومت آن کشور را تشکیل داده ملت بنامند. در برخی اسناد و بررسی های خارجی، بویژه به زبانهای انگلیسی و فرانسوی واژه "ملت" نه درمفهوم علمی بیان شده بلکه به معنای کلیه اهالی یک کشور به کاربرده می شود. مثلا طبق این رسم و عادت می گویند: ملت ایران، ملت پاکستان، ملت یوگسلاوی، ملت اسپانیا. که گاهی متوجه نیستند درهر یک از این کشورها چندین ملت زیست می کنند و کشور مزبورکثیرالمله است و شاید هم متوجه هستند ولی تعمدا با این کلمه موجودیت ملت های دیگر ساکن هر کشوررا نفی میکنند. اگردر محاوره یا نثر روزنامه نویسی بتوان براین اشتباه و استفاده نادرست به مثابه یک عادت چشم پوشید، دریک بررسی علمی باید تفاوت آنرا از نظر دور نداشت بویژه که این اشتباه، نتایج سیاسی و اجتماعی فراوان دارد.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 756 - 3 مهر ماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت