راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرمقاله

جدال دوران پس از خامنه ای

از هم اکنون آغاز شده است! 

 

   

ريشه‌های مردمی سپاه پاسداران را، همان موريانه‌ای جويد، كه ريشه‌های جهاد سازندگی و بنياد مستضعفان را جويد. حساب اين سه نهاد، از نهاد چهارمی كه از ابتدای تاسيس به بيراهه رفت و سنگ بنايش را كج گذاشتند هميشه جدا بود، چرا كه مدعی دفاع از انقلاب بود. آن نهاد چهارم، كميته‌هائی بود كه از همان ابتدا آيت الله مهدوی كنی پا در ركابش نهاد و بعد هم آن را تحويل محسن رفيقدوست داد.

اين نهاد چند تصفيه بنيادين را پشت سر گذاشت تا آن شد كه امروز هست. بسياری از فرماندهان اوليه و بنيانگذار آن در جبهه ‌های جنگ يا كشته شدند و يا به كشتن داده شدند. به بهانه مقابله با خط آيت الله منتظری و ريشه كن ساختن خط محمد منتظری و سيد مهدی‌هاشمی در سپاه تصفيه‌های امنيتی بعدی صورت گرفت. آيت الله خمينی كه درگذشت موج سوم تصفيه‌ها آغاز شد. در اين موج سوم رهبر جديد جمهوری اسلامی فرماندهانی را كه از دوران جنگ می‌ شناخت و دور خود جمع كرده بود با معيار وفاداری به خويش به سطح فرماندهی بركشيد و بقايای خط آيت الله منتظری، فرماندهان متمايل به مجاهدين انقلاب اسلامی، خط امام و سپس آن گروه از فرماندهانی كه با رفسنجانی نزديكی بيشتری داشتند و يا سيمشان روی سيم محسن رضائی بود مشمول تصفيه شدند.

در تمام اين مراحل تصفيه، فرماندهانی جانشين فرماندهانی شدند که حالا دیگر درجه های نظامی نیز روی شانه هایشان قرار می گرفت. همانگونه كه نماينده آيت الله خمينی در سپاه پاسداران (حجت الاسلام عبدالله نوری) جای خود را به آيت الله موحدی كرمانی داد. بعدها، نه تنها عبدالله نوری، كه بسياری از فرماندهان بركنار شده نيز سر از زندان‌های سپاه در آوردند اما اجازه ندادند اخبار آن به روزنامه‌ها راه يابد.

فرماندهان نوينی كه جانشين فرماندهان اوليه شدند، بويژه در سال های پس از جنگ، بيش و پيش از آنكه نظامی و پاسدار و متعهد به آرمان‌های انقلاب باشند، سياست بازانی شدند كه بند نافشان نيز گام به گام بيشتر به بند ناف مافيای اقتصادی حاكم بسته شد و بتدریج خود به نهاد اقتصادی قدرتمند در حاكميت سرمايه داری تجاری تبديل شدند.

اين همان موريانه‌ای بود كه ريشه همه نهادهای از انقلاب بيرون آمده را جويد. راس هرم رهبری و فرماندهی بسيج سپاه نيز سرنوشتی جز اين نداشته است.

بدين ترتيب، جدالی كه اكنون، پس از تصرف مجلس، بر سر قبضه رياست جمهوری جريان دارد و بخش مهم و تعيين كننده آن را فرماندهان سپاه پاسداران رهبری می ‌كنند، نه جدال بر سر دفاع از انقلاب و آرمان‌های آن و يا دفاع از استقلال كشور در برابر امريكا و ديگر ادعاهائی كه مطرح می‌ شود، بلكه جدالی است از يك طرف درونی و در صفوف سياسی- نظامی سرمايه داری تجاری و از طرف ديگر ميان همين صفوف و طيف با طرفداران زخم خورده و هنوز باقی و مطرح در سپاه که نگران آينده اند.

آن كشاكشی كه در جمع باصطلاح اصولگرايان و بنيادگرايان، آبادگران و نشاط آوران، پایداری ها و يا هر اسم ديگری كه برای آن اختراع كنند تا بلكه خود را از زیر تابلوی "راستگرايان مرتجع" بيرون بكشند، جدالی است درونی میان خود آنها برای تحکیم موقعیت سیاسی و اقتصادی خود!

بخشی از سرمايه داری تجاری ـ بازاری ايران كه به راستگرايان سنتی مشهورند با فرماندهان سپاه پاسداران كه می‌ خواهند رياست جمهوری را دراختيار بگيرند، رقابتی توام با احتیاط دارند تا مبادا ناگهان گرفتار شاخ سپاه و رهبری شوند. همین طیف بازاری- تجاری سنتی اکنون به آن وصیت حبیب الله عسگراولادی پدرخوانده موتلفه اسلامی عمل می کنند. "حبيب الله عسگراولادی مسلمان" پیش از فوت «خواستار سپردن امور سياسی به دست سياسيون و نه نظاميان شده و گفته بود ادامه روند پررنگ شدن نقش نظاميان كم‌ تجربه به ضرر اصولگرایان راستگراست... » (این سخنان عسگراولادی در سایت "رویداد" منتشر شده بود)

جدال بخش سنتی بازار و سرمايه داری بزرگ تجاری ايران، با فرماندهان سپاه پاسداران جدالی جدی خواهد شد. اين جدال نه بر سر دفاع از انقلاب، بلكه جدال بر سر روندی است که پس از درگذشت علی خامنه ای و کنده شدن از سیاست های دوران او شروع خواهد شد. روندی که مناسبات با امریکا بخشی از آن خواهد بود و در این جدال سرمایه داری تجاری- بازاری ایران و فرماندهان سپاه پاسداران هر کدام بدنبال سهم شیر در جمهوری اسلامی اند!

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

   

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 771  - 24 دیماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت