راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سیاست را

بعنوان یک علم

باید آموخت!

 

 

در راه توده تاکنون چندین مقاله درباره ابعاد علمی سیاست و ضرورت آموختن آن و ضرورت داشتن سرشت سیاسی در سیاستمداران نوشته و منتشر شده است. ما برای تاکید بر ضرورت آموختن سیاست بعنوان یک علم چند جانبه دو مقاله و نوشتار را از دو زنده یاد، رفقا احسان طبری و ایرج اسکندری برای انتشار برگزیده ایم.

طبری می نویسد:

«سیاست چیست؟ سیاست هم علم است و هم هنر. علم است، زیرا باید قوانین و قواعد و ساختار و تاریخ آن را آموخت. هنراست، زیرا برای سیاستمدار، دولتمرد، یا دولتمدار شدن قریحه و موهبت ویژه ای باید داشت. مانند شمّ، زیرکی، پویائی، سرعت انتقال، نهان بینی، خویشتنداری وامثال آن که اجزاءمختلف این قریحۀ سیاسی  است.

سیاست بیان متراکم اقتصاد جامعه و حقوق بیان متراکم سیاست است. سیاست و حقوق نمی توانند مقدم بر نظام اقتصادی جامعه باشند، بلکه این اقتصاد (یعنی شکل مسلط مالکیت و مناسبات ناشی ازآن است)که سیاست و حقوق را به دنبال خود می کشد و بدان شکل می دهد.»

ازکتاب "جِستارهائی ازتاریخ" احسان طبری.

ایرج اسکندری که سالها دبیر اول حزب توده ایران بود، در مقاله تحلیلی خود در ارتباط با طرح برنامه حزب توده ایران در سال 52 نوشت:

«لنین سیاست را نه تنها دانش بلکه هنر یا فن می خواند. به عبارت دیگر سیاست تنها دانستن نیست بلکه کاردانی هم هست. بنابراین روشن است که مطالعات و اطلاعات تئوریک کافی نیست، بلکه باید هنر سیاسی داشت. ولی برای کسب چنین هنری الگو و نسخه از پیش پرداخته ای وجود ندارد.
نخستین شرط هنر سیاسی عبارت از اعمال آن وسائل، تدابیر و اسلوب هائی که بر پایه تجربه توده ها و سطح آگاهیشان بتواند آنها را به میدان بکشد و آنها را برای هدف های نهائی آماده سازد.
نظر به اینکه توده های وسیع واقعیت موجود را بر اساس گرفتاری ها و دشواری هایی که هر روز مستقیما با آن مواجه هستند درک می کنند، حزب طبقه کارگر ناگزیر باید مبارزات کارگران و دیگر توده های زحمتکش را در مورد مطالبات مبرم اقتصادی و اجتماعی در پیوند با منافع سیاسی آنها رهبری کند و در راه تحقق آن مطالبات مبارزه نماید.

شیوه مهم در پیشرفت به سوی هدفهای استراتژیک حزب، اعمال اصل دیگر فن سیاسی مبنی بر هم عنان ساختن کوششهای خود یا مساعی کلیه نیروهائی است که در مرحله معین انقلاب در اعداد متحدین بالقوه یا بالفعل طبقه کارگر به شمار میآیند.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 793  - 9 تیر 1400

                                اشتراک گذاری:

بازگشت