بازگشت

 

سند جدیدی كه نشریه "انقلاب اسلامی" به آن پرداخته

5 روز پیش از 28 مرداد

امریكا چه ارزیابی از اوضاع ایران داشته

 

 

نشریه انقلاب اسلامی، كه در خارج از كشور منتشر می شود، در شماره 601 خود تفسیری را پیرامون سندی منتشر كرده است كه به حوادث منجر به كودتای 28 مرداد مربوط است.

با آن كه معمولا دشوار می توان، به صورت تفكیكی متوجه تفسیر، تحلیل، خبر و مصاحبه در این نشریه شد، در مقدمه ای كه به عنوان تفسیر بر این سند منتشر شده، تا حد روشنی می توان فهمید كه در آن سند چه نكات تازه ای فاش شده است.

 

نشریه انقلاب اسلامی می نویسد:

این گزارش 5 روز پیش از ﺁغاز كودتا نوشته شده و گویای نكات جالبی است:

 

* نكته اول اینكه نشان می دهد بخشی از حكومت ﺁیزنهاور از واقعیت پرت و بیگانه بوده است. ماه ها بعد از ﺁن كه مشاوران طراز اول ﺁیزنهاور ( رئیس جمهوری وقت امریكا ) حل مسئله نفت با حكومت مصدق را رها كرده بودند، این سند پیشنهاد می كند مسئله با همین حكومت حل شود.

* نكته دوم و بهمان اندازه جالب ارزیابی تهیه كنندگان گزارش در باب وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران است . این  ارزیابی با ارزیابی سران حكومت ﺁیزنهاور كه به استنادش با كودتا موفقت كردند ، متضاد است. به خصوص در ﺁنچه به توانائی حزب توده در تصرف دولت مربوط می شود. گزارش بر این است كه « حزب توده به اندازه كافی قوی و سازمان یافته نیست كه بتواند كودتا كند». بدین سان، تبلیغات دراز مدت در باب خطر حزب توده و مجوز مداخله كردن این خطر، راست نبوده اند.

* نكته سوم اینكه گرچه وضعیت اقتصاد ایران  بد می شده اما  در تعادل می بوده است و حكومت می توانسته است بودجه خود را تأمین كند.

 

 انقلاب اسلامی: بدین سان، دو بهانه كودتاچیان، یكی تسلط شوروی از طریق حزب توده بر ایران و دیگری وخامت وضعیت اقتصادی دروغ بوده اند. در حقیقت، اگر ادعای خواهر و برادر (اشرف و محمد رضا پهلوی ) راست و ایران ورشكسته شده بود، نیاز به كودتا پیدا نمی شد. اگر امریكا و انگلیس كودتا كردند، دلیلی جز این نداشت كه تجربه حكومتی مجری دو اصل استقلال و ﺁزادی را موفق می دیدند و این موفقیت را برای رژیم های دست نشانده خطرناك می یافتند.

 

( باید امیدوار بود اصل سند، به دقت و بدون دخالت ها و توضیحات تفسیر ترجمه شده و در اختیار عمومی قرار گیرد- راه توده)

 

  

 

                                                                                                                         بازگشت