گفتگوی محمدعلي عمويي با "شهروند"

 

پیرامون انتخاب

جورج بوش برای دوره دوم

 

عمویی: بوش دوباره آمد اما ما در آمدن جان كري هم كيسه‌اي ندوخته بوديم زيرا به طور كلي سياست آمريكا نسبت به ايران جهت مشخصي دارد و گرچه در شيوه ها و روش ها تفاوت هايي موجود است اما جوهره ي اصلي آن ثابت است: فشار به ايران براي عملي شدن خواست هاي ايالات متحده و اسرائيل.

اما محافظه كاران داخل حكومت و حتي اپوزيسيون راستگراي خارج‌ از ايران به طرفداري از جرج بوش سخن گفته و مي گويند؟‌

عمویی: ‌ببينيد اين يک واقعيت است كه هر وقت نمايندگان دمكرات در راس حكومت ايالات متحده بودند مسئله حقوق بشر يكي از اساسي ترين نكات مورد تاكيد آن ها بوده است، در ايران هم با کمال تاسف حقوق بشر همواره از طرف حکومت نقض می شد. البته فشارهاي وارده براي جلوگيري از نقض حقوق بشر در ايران اصل نبوده است. شما ببينيد در عرصه جهاني بسياري از كشورها هستند كه هيچگونه حقي براي شهروندان خود قائل نيستند اما هيئت حاكمه آن كشورها متحد طبيعي ايالات متحده و كشورهاي اروپايي هستند، اينجاست كه به گمان من مردم ما نبايد دل ببندند به اين طرفداري آن ها از حقوق بشر. اين امر حياتي در ايران بايستي با خواست خود مردم و مطرح كردن حقوق قانوني شان و مجبورکردن متوليان اين كشور به رعايت اين حقوق تحقق پذيرد.

اخيرا از گفته هاي آقاي حسن روحاني چنين استنباط شد كه ايشان ترجيح ميدهد بوش انتخاب شود. .

عمویی: ‌ببينيد‌ آنچه بيان مي شود يك چيز است و آنچه پشت پرده جريان دارد چيز ديگر. بايد ديد آيا اين گفته بر مبناي يك سياست بوده يا يك سري ملاحظات معين. برخي مطبوعات ايران نوشتند كه آقاي روحاني چنين مطلبي را گفتند تا واكنش ديگري را برانگيزند.

 

 

 

   مقاله در فرمات PDF :