جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و

 روسیه سرمایه داری امروز
ایگور لیگاچف
ترجمه م.شیزلی

 

"ایگورلیکاچف" در دوران اولیه رهبر گرباچف دبیر دوم حزب کمونیست اتحاد شوروی بود. حتی در جریان رای گیری کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی برای انتخاب دبیراول برای حزب، لیگاچف نیز کاندیدائی همطراز گرباچف بود اما آرای او به حد نصاب نرسید و گرباچف سکان رهبری حزب را بدست گرفت و شد آنچه که همگان شاهدند. لیگاچف در مقام دبیر دومی حزب کمونیست اتحاد شوروی گام هائی در جهت مقابله با خط مشی گرباچف برداشت اما این گام ها بصورت سازماندهی شده برداشته نشد و خود وی از این مقام حذف شد تا خط مشی گرباچف ادامه یابد.
لیگاچف از بنیانگذاران حزب کمونیست فدراتیو روسیه است. حزبی که زگانف دبیرکل آنست. شاید از سالخورده ترین رهبران باقی مانده از حزب کمونیست اتحاد شوروی باشد که همچنان فعال است. کتاب "جعلیات و حقایقی در باره گذشته شوروی و روسیه سرمایه داری امروز" به قلم "ایگور لیگاچف" اخیرا منتشر شده است. ما در شماره های گذشته راه توده فشرده ای از این کتاب را بعنوان معرفی کتاب منتشر کرده بودیم. اینک ترجمه کامل این کتاب را بتدریج منتشر می کنیم. این ترجمه را توسط "م.شیزلی" انجام شده است.
 

    بازگشت

ـ سمت گیری سوسیالیستی یگانه امکان پیشروی!

ـ تاریخ، قیام عمومی در روسیه را گواهی خواهد داد!

ـ در باره تاکتیکهای حزب حاکم سرمایه و استراتژی حزب کمونیست جمهوری فدراتیو روسیه 

- سقفی را ویران کردند که مردم در اتحاد شوروی بالای سر خود داشتند

ـ افسانه سرائی های پوچ، خودکفائی غلات در روسیه سرمایه داری

ـ فاجعه الکلیسم با فروپاشی شوروی ابعاد عظیم تر به خود گرفت

ـ پشت پرده کنترل انفجار اتمی "چرنوبیل"

ـ نقش آفرینی کلیسا و روحانیت در دو دوران انقلاب و ضد انقلاب

ـ علیرغم شکست موضعی سوسیالیسم دوران ما، دوران گذار به سوسیالیسم است

ـ ترور سرخ شیوه حکومتی نبود پاسخ به کشتار انقلابیون بود

ـ سخن از دستاوردهای انقلاب اکتبر یک وظیفه انقلابی است

ـ غبار روبی از حقایق شوروی و روسیه امروز

 

 

                                                                                                      بازگشت