از این شماره مقالاتی را می خوانید به قلم "کارل مارکس" فیلسوف و اندیشمندی که جهان آینده را با تئوری های علمی خود ترسیم کرد و میراث "مارکسیسم" را از خود، برای بشریت باقی گذاشت. این سلسله مقالات را از متن فرانسه، "حمید محوی" ترجمه کرده است.

    بازگشت

 

- مقدمه انتشارات پروگرس بر مقالات ژورنالیستی مارکس و انگلس

- مارکس و انگلس روزنامه نگاران تحلیلگر عصر و دوران خود

ـ افغانستان، استعمار نوین پای خود را جای پای استعمار کهن گذاشت!

ـ انتقاد مارکس از اشغال استعماری بوشهر و خرمشهر

ـ سال های تدارک انقلاب و استقلال هندوستان

ـ یگانه انقلاب عظیم جهانی، در هندوستان

ـ کمپانی هند شرقی دست بلند استعمار بریتانیا

ـ تجربه پارس و چین در جنگ های نامنظم

ـ جنگ علیه پارس- کارل مارکس

ـ ایران و توطئه انگلیس از نگاه "کارل مارکس"

 

 

                                                                                                      بازگشت