بازگشت

- مخالفان می کوشند یک شورش عمومی علیه اصلاحات راه اندازند ( تیر ماه 1382)

 

- مردم را به تحصن و اعتصاب فرا بخوانید! ( تیر ماه 1382)

 

- آنچه در نیویورک و واشنگتن گذشت "رایشتاک" قرن 21 است! ( فـروردین ماه 1382)

 

- انتخابات پیش روی ریاست جمهوری انتخاب بین "جمهوریت" و "حکومت است! ( اردیبهشت ماه 1380)

 

- مخالفان "جنبش" میخواهند سیاست خود را بنام "اپوزیسیون" خارج از کشور پیش ببرند! ( مـرداد ماه 1379)

 

- حزب توده ایران به "جبهه مشارکت ایران اسلامی" رای می دهد! ( بهمن ماه 1378)

 

- قلب "نورالدین کـیانوری" از طپش باز ایستاد ( آذر ماه 1378)

 

- تکرار گام به گام کودتای 28 مرداد ( تیر ماه 1378)

 

- بازداشت "علی فلاحیان"! نخستین ضربه به طراحان شبه کودتای تاسوعا ـ عاشورا  ( فروردین ماه 1378)

 

- ترور سرلشگر صیاد شیرازی ادامه قتل های سیاسی ـ حکومتی سال گذشته است!  ( فروردین ماه 1378) 

 

- توده ای ها در انتخابات شوراها شرکت می کنند! ( اسفند ماه 1377)

 

- پیروزی بزرگ "جبهه مشارکت ایران اسلامی" و کاندیداهای طرفدار جنبش مردم در انتخابات شوراها ( اسفند ماه 1377)

 

- قتل سیاسی ـ حکومتی داریوش فروهر و پروانه فروهر در تهران ( آذر ماه 1377)

 

- ترور، انفجار و حمله نظامی کار همان هایی است، که خیال یورش به جنبش انقلابی مردم را در سر دارند! ( خـرداد ماه 1377)

 

- مردم ایران! نیروی مقاومت دهها میلیونی خود را به نمایش بگذارید! ( اردیبهشت ماه 1377)

 

- شورای نگهبان، می خواهد انتخابات میاندوره ای را به عرصه ای برای ایجاد شکاف در جنبش مردم تبدیل کند! ( اسفند ماه 1376)

 

- حکومت ارتجاع مطلق در افغانستان "طالبان" ( مهر ماه 1376)

 

- دو دهه مدارای دشوار "مـردم" با "حکومت"! ( شهریور ماه 1376)

 

- مـردم ایران به تحولات رای دادند! ( خـرداد ماه 1376)

 

- در انتخابات ریاست جمهوری، توده ای ها به آگاهی، خواست و انتخاب مـردم رای می دهند! ( اردیبهشت ماه 1376)

 

- علیه رای مـردم، کـودتا خواهد شد؟ ( اردیبهشت ماه 1376)

 

- ارتجاع مذهبی وغارتگران بازاری نمی خواهند تسلیم رای مـردم شوند! ( اردیبهشت ماه 1376)

 

- یورش نظامی به مردم سازمان داده می شود ( اردیبهشت ماه 1376)

 

- دست هزار فامیل "بازاری" را باید از قدرت کوتاه کرد! ( بهمن ماه 1375)

 

- امریکا در تدارک حمله نظامی به ایران ( شهریور ماه 1375)

 

- با یورش "طردشدگان انتخابات" اخیر باید به مقابله برخاست! ( اردیبهشت ماه 1375)

 

- مـرگ ناگهانی "احمد خمینی" و زمزمه هائی، که آشکار می شود! ( اسفند ماه 1374)

 

- "سیاوش کسرائی" در گذشت! ( بهمن ماه 1374)

 

- از پیروزی "جنبش آزادیخواهی مردم ایران" دفاع کنیم ـ انتخابات مجلس ( بهمن ماه 1374)

 

- از "آزادی" مطبوعات داخل کشور دفاع کنیم! ( بهمن ماه 1374)

 

- تلاش جمهوری اسلامی برای جلب حمایت امریکا ـ اسرائیل ـ انگلیس! ( آبان ماه 1374)

 

- کودتای "قانونی" علیه جنبش آزادیخواهی! ( مهـر ماه 1374)

 

- توطئه های جدید در ایران شکل می گیرد، مطبوعات غیر دولتی در خطرند! ( خـرداد ماه 1374)

 

- "محاصره اقتصادی" کدام هدف را دنبال می کند؟ صف آرائی در ایران ( اردیبهشت ماه 1374)

 

- زدوبند با امـریکا را افشاء کنیم! ( فـروردین ماه 1374)

 

- قیام خونین در "اکـبر آباد" تهـران، پیش بسوی تشکیل حکومت وحدت ملی ( فـروردین ماه 1374)

 

- ایران را تسلیم چپاولگران خارجی می کنند، استقلال ملی در خطر است! ( شهریور ماه 1373)

 

- برای نجات از سقوط، سران حکومت به حمایت "امـریکا" چشم دوخته اند! ( تیـر ماه 1373)

 

- توطئه یورش به مخالفان پس از ترور ساختگی "رفسنجانی" و قیام خونین بلوچ ها در زاهدان ( بهمن ماه 1372)

 

- برای نجات ایران متحد شویم! ( شهریور ماه 1372)