بازگشت

گلسرخی، 28 بهمن 1352 اعدام شد. آن گلسرخ در سکوت خانه شکفت!

 

در برگ ریزان ایمان، به دیدار آرش برویم!

 

- شکوفه ای درفصل دوست داشتن!

 

- از 16 آذر تا 28 تیر، تیزابی از آن طایفه ای بود که یادشان ماندگار شد

 

- دنیا دوباره باید فتح شود