مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 150 پنجشنبه 4 بهمن ماه 1358

نغمه پیوند

ای شمایان اتحاد خلق را آوا کنید

نغمه پیوند بردارید تا غوغا کنید

 

پرچم پیروزی دیروز بر دوش شماست

فرصتی تا هستتان اندیشه فردا کنید

 

جان مایید ای به ره ارزان نهاده جان خویش

گرنه در اندیشه خویشید، فکر ما کنید

 

بر کلوخ پاره پروانیست تیغ صاعقه

حفظ آن سنگ سترگ و قله والا کنید

 

سرخ گستردید خوان خون به پیش روی خصم

بر سر این سفره با هم ای رفیقان تا کنید

 

چون ددان را تا کنام خویش واپس رانده اید

بیشه، پر از پاسداران پلنگ آسا کنید

 

شه شکستید و به شه سازان هجوم آورده اید

تا سر افتد دشمن غدار را بی پا کنید

 

بر عدو بستید هر در کز عداوت می گشود

حیلت آور دست اکنون مشت او را وا کنید

 

دشمن بی چهره را با صد نشان باید شناخت

تا به هر رنگی که رو پوشد ورا رسوا کنید

 

فاش گفتید آنچه با بیگانه می بایست گفت

حالیا این دل به دشمن دادگان افشا کنید

 

در میان آن همه آواز کج آهنگ، باز

ای شمایان اتحاد خلق را آوا کنید

                                    سیاوش کسرایی

                                                                       دی ماه 1358

 

 

   در فرمات PDF :