بازگشت 

 

دیداری با

 آتش و عسل

سیاوش کسرایی

صفر قهرمانی

 

آذربایجان را می ماند
 
سخت و صبور و سترگ
 
كوه
با برفی بر تارك
با خورشیدی در انبان
 
آذربایجان را می ماند
آزاد آزادی ستان
 
اما زندانی زمان
 
آذربایجان را می ماند
انبوهه خاطره و یادگار
از شهید و زنده
 
بندی و رها
و پیدا و پنهان
 
آری به تمامی آذربایجان می ماند
 
این یك تن
 
این روستامرد شیشه وان
صفر
 
این سومین باقر و ستارخان
 
در قلب و چشم او
همیشه سهمی برای ماست
از آتش زردشت
 
و عسل سبلان
كنار نوخاستگان
 
گلهای تشنه
 
به گفتگو
چه خوش نشسته بود
 
این پیر تهمتن مهربان
 
كه هم صخره بود و
هم سایبان
پیرزن مراغه ای كه با شاخ گلی
 
راه دراز را به زیارت آمده بود
شیرین می گفت:
باخین
بیزیم قهرمان
 
بیزیم قهرمان

 

 

در فرمات PDF :                                                                  بازگشت