گزارش تصويری روزنامه های

ارگان مرکزی حزب توده ايران

    بازگشت

 

از زمان انتشار مقاله "سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ايران" و مرور سرنوشت روزنامه "مردم" و دليل تغيير نام آن به "نامه مردم" و در واقع تحميل حکومتي اين تغيير در جمهوری اسلامي به حزب توده ايران، بارها از ما خواسته شده بود تا نشرياتي که ارگان مرکزی حزب بوده اند و يا بصورت غير رسمي چنين نقشي برعهده داشتند را معرفي کنيم.
شماری از اين نشريات، به همت برخي کادرهای سالمند حزب توده ايران و از آرشيو خصوصي آنها در اختيار ما قرار گرفته است. ما مي خواستيم در باره محتوای اين نشريات و سمت گيری هاي سياسي آنها نيز مطلبي بنويسيم و با تصوير صفحه اول اين روزنامه ها منتشر کنيم. پس از مرور مطالب آنها، به اين نتيجه رسيديم که حتي "عنوان" مطالبي که در آنها منتشر شده خود باندازه کافي گويای سياست و مشي شناخته شده توده ای در اين نشريات است و نيازی به توضيحات ما نيست. تنها، شايد اين توضيح برای نسل جديد کشور ضروری باشد که، اين نشريات متعلق به بيش از 5 و 5 و نيم دهه پيش است و خواه ناخواه فارسي، جمله بندی ها و حتي تکنيک صفحه آرائي آنها را با توجه به اين قدمت بايد بررسي کرد؛ اما محتوا و سمت گيری هاي مندرج در آنها،- با توجه به شرايط روز- ، نه تنها در طول انقلاب بهمن 57، نه تنها در طول انتشار "مردم" و سپس "نامه مردم" در ايران پس از انقلاب، که اکنون در "راه توده" پيوسته ادامه يافته و خود با مرور حتي يک شماره و حتي عناوين آنها مي توانيد دراين باره قضاوت کنيد.

 

- رزم و رزم آوران

- رهبر و سرانجام

- شجاعت و شهباز

- بسوی آینده، سیاست و بشر

- مردم شهریور ماه 1331

 

 

                                                                                                      بازگشت