- در دستور روز بودن کماکان انتقاد از سرمایه داری (ورنر سپمن ـ ترجمه ش. م. بهرنگ)

 

بخش هشتم ـ جانشین سرمایه داری نیازمند اعتبار دوباره توده ای

بخش هفتم ـ مردمی مبهوت و مسخ، نظامی آگاه و حیله گر

بخش ششم ـ دیکتاتوری سرمایه داری در آن سوی دمکراسی

بخش پنجم ـ انسان مسخ شده ای که سرمایه داری تحویل می دهد

بخش چهارم ـ شبح بیکاری برفراز نظام سرمایه داری

بخش سوم ـ شانس کار در قبال گردن نهادن به بردگی نوین "نئولیبرالی"

بخش دوم ـ گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

بخش اول ـ انتقاد از سرمایه داری همچنان در دستور روز قرار دارد

 

 

                                                                                                                                        بازگشت