قسمت نهم "نفت و جهانی شدن"

روی شعله های

جنگ منطقه ای

کدام شرکت ها

نفت می پاشند!

 

شركت هاي نفتي آمريكايي انگليسي كه از طرف نيروهاي نظامي آمريكا پشتيباني مي شوند با غول نفتي اروپا يعني" توتال الف فينا" كه شريك شركت نفتي ايتاليا يعني "اي.آن.آي" است رقابت دارند. غول هاي اروپايي در منطقه كاشگان قزاقستان (منطقه شمال شرقي نفت خيز درياي خزر) دخالت زيادي دارند. اين منطقه از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا گفته مي‌شود ذخاير نفتي كاشگان از مقدار ذخاير موجود در درياي شمال مي تواند بيشتر باشد.

اما كنسرسيوم اروپايي كنترل حمل و نقل نفت درياي خزر را كه بايد از طريق درياي سياه و عبور از بالكان براي رسيدن به اروپاي غربي انجام شود در اختيار ندارد. قسمت اعظم لوله هاي نفتي در اختيار رقيب آمريكايي - انگليسي آنهاست. از طرف ديگر كنسرسيوم نفتي فرانسوي بلژيكي يعني "توتال فينال الف" با شراكت كمپاني نفتي ايتاليا در ايران هم سرمايه گذاري كرده است. توتال با مشاركت "گازپروم" روسيه و "پتروناس" مالزي و شركت ملي نفت ايران يك شركت سهامي ايجاد كرده است. همانطور كه انتظار ميرفت واشنگتن به بهانه اينكه فرانسه قانون مجازات ايران و ليبي را زيرپا گذاشته است به كرات سعي كرده اين قرارداد تهران و فرانسه را لغو نمايد. مي‌شود چنين نتيجه گرفت كه شركت هاي بزرگ نفتي اروپا زير نفوذ منافع فرانسه ايتاليا با مشاركت ايران و روسيه مي توانند اتحادي برعليه كنسرسيوم هاي امريكايي- انگليسي كه توسط واشنگتن حمايت مي شوند ايجاد نمايند.

 

فراملي هاي نفتي روسي

باوجود داشتن ارتباط با كنسرسيوم فرانسوي- ايتاليايي، شركت هاي بزرگ نفتي روسيه با گروه آمريكايي- انگليسي نيز شركت‌هاي مشترك دارند. با وجود حمايت دولت روسيه و نيروهاي نظامي آن از شركت هاي نفتي اين كشور چندين كمپاني بزرگ روسيه از قبيل لوك اويل و شركت دولتي روس نفت در پروژه لوله هاي نفتي شركتهاي آمريكايي- انگليسي بعنوان "شركاي جونيور"(كوچك) مشاركت دارند. شركت هاي امريكايي- انگليسي بصورت جدي با در اختيار گرفتن كمپاني هاي روسي قصد دارند دولت روسيه را بطور كامل از حوزه درياي خزر دور كنند. از طرف ديگر، كنسرسيوم فرانسه- ايتاليايي كه بنوبه خود با منافع ايران و روسيه در ارتباط است با رقابت گروههاي انگليسي آمريكايي روبروست. ميليتاريزاسيون دالان "اوراسيا" بطور كامل در طرح واشنگتن قرار دارد. از اين ديدگاه كوشش هاي ايالات متحده براي كنترل دالان اوراسيا و لوله هاي نفتي بنفع غول هاي آمريكايي - انگليسي فقط برعليه روسيه نيست، بلكه آنها قصد تضعيف منافع شركت هاي اروپايي در ماوراي قفقاز و آسيا را هم در نظر دارند.

 

 

 

     مقاله در فرمات PDF :                                                                                             بازگشت