مصاحبه رادیوئی و تلویزیونی سردبیر راه توده

پشت شعارهای عوامفریبانه دولت

خیز بلند سرمایه داران نظامی

برای قبضه کامل قدرت در ج.ا

 

گفتمان سیاسی در جمهوری اسلامی، عملا به گفتمان سیاسی- نظامی تبدیل شده است. هر نوع تحولی در حاکمیت ایران، اینبار در پیوند است با نظامیان و تحرکات آنها. تمام تلاش باید این باشد که نیروهای سالم نظامی و سپاهی حساب خود را از سرداران میلیاردری که پشت دولت جمع شده و برای تصرف بنگاه های تولیدی و بنیادهای عظیم مالی به سبک پاکستان و ترکیه خیر برداشته اند جدا کنند و در خدمت جنبش واقعی اصلاحات قرار گیرند.

 

شب های 17 و 19 نوامبر، تلویزیون ملی ایران و رادیو صدای ایران دو مصاحبه با سردبیر راه توده را که به فاصله دو روز انجام شده بود، اما هر دو گفتگو عمدتا مربوط به فراروئی برخوردهای سیاسی به برخوردهای سیاسی- نظامی در جمهوری اسلامی بود پخش کردند. هدف از تشکیل دولت نظامی که از دو سال پیش احتمال آن مورد تاکید راه توده بود، اهداف اقتصادی پنهان در پشت شعارهای دولتی که سرانجام و در اوج توهمات خوش خیالانه بخشی از فعالات جنبش اجتماعی- سیاسی داخل و خارج از کشور تشکیل شد و همچنین ماجراجوئی ها و عوامفریبی های آلوده به خرافات مذهبی از سوی مجلس و دولت، همگی در پیوند با هم، هسته مرکزی آن دیدگاه تفسیری اوضاع کنونی ایران بود که در این دو گفتگو مطرح شد. از آنجا که حجم این دو گفتگو برای قرار گرفتن روی سایت راه توده بیش از ظرفیت و سرعت باز شدن آنها بود، بخش های مقدمه و موخره و سئوالات حذف شد و تنها، بخش اصلی دو گفتگو در ترکیب با هم روی سایت قرار گرفت. حتی بخش هائی از مصاحبه رادیوئی را نیز به دلائل یاد شده در بالا مجبور شدیم برای روزها و یا شماره آینده راه توده ذخیره کنیم.

این مصاحبه را از اینجا بشنوید:

 

 

بخش اول

بخش دوم