مصاحبه تلویزیونی سردبیر راه توده با NITV

کابینه و مجلس نظامی - امنیتی

مجری سیاست نظامی - اتمی

در حاکمیت جمهوری اسلامی، پیرامون مسائل اتمی نیز، مانند تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و مذهبی دو نگرش وجود دارد. یک نگرش خواهان پرهیز از ماجراجوئی و پیشبرد برنامه های اتمی ایران به صورت گام به گام و با سنجش افکار عمومی جهان و همراه با تنش زدائی با امریکا و اروپاست و سیاست دیگر، که در برابر سیاست اول قرار دارد، بسیار عجله دارد به تولید سلاح اتمی دست یافته و به زعم خود، به قدرت جهانی و منطقه ای تبدیل شود. چهره های شناخته شده سیاست اول محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و در مجموع، جبهه اکنون گسترده تر شدن اصلاحات اند و در راس طرفداران سیاست دوم امثال رهبر، احمد جنتی، فرماندهان سپاه، تئوریسین های سپاه نظیر دکتر عباسی و ... قرار دارند. از دل  این کشاکش، سرانجام انتخابات مجلس هفتم و نهمین رئیس جمهور ایران بیرون آمد و کابینه نظامی- امنیتی احمدی نژاد و مجلسی که فراکسیون نظامی ها در آن برتر عملی دارد می روند تا سیاست دوم را اجرا کنند. هم در گروه اول و هم در گروه دوم این یقین وجود دارد که امریکا به ایران حمله خواهد کرد. گروه اول معتقد است با اصلاحات و گسترش پایگاه مردمی حکومت و شریک کردن مردم در سرنوشت کشور می توان به همان هدفی رسید که گروه دوم با نظامی گری، امنیتی کردن جامعه و اتکاء به نیروهای سازمان یافته و حقوق بگیر بسیج و حزب الله سعی می کند به آن دست یابد. آن چه که اکنون در برابر دیدگان سیاسی قرار دارد حکایت از برتری و تسلط سیاست دوم است، یعنی سیاستی نظامی- اتمی. شاید تشکیل مجمع نخبگان- که در این روزها محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی آن را مطرح کرده اند- یگانه تشکل منسجم طرفداران سیاست اول شود. تشکلی که امیدواراست در صورت شکست طرفداران سیاست نظامی- اتمی بتوان نظام را نجات داده و از تجزیه ایران جلوگیری کند.

این چکیده ایست که از پاسخ سردبیر راه توده به چند پرسش تلویزیون NITV که از جمله شبکه های تلویزیونی پربیننده در داخل کشور است. این مصاحبه در سه نوبت تلویزیونی و دو نوبت رادیوئی در تاریخ 27 ، 28 و 29 مرداد پخش شده است.

 

 

بخش اول

بخش دوم