رفراندُم

حاکمیت خود به سمت تحمیل آن

از خارج پیش می رود

 

 

تلويزيون N.I.TV در برنامه پنجشنبه شب خود (23 دسامبر- سوم دی ماه) گفتگويی را که می شنويد با سردبير راه توده، پيرامون طرح رفراندوم و امکان برگزاری آن در ايران انجام داد. در اين گفتگو ديدگاه های هيات سياستگذاری راه توده، که پيشتر در سرمقاله سايت راه توده منتشر شده بود، با جزئيات بيشتری بيان شد. از جمله 3 حالت و شرايط برگزاری رفراندوم در يک کشور:

1- توان بالفعل جنبش عمومی و در عرصه عمل ايستادگی مردم برای تحميل عقب نشينی قطعی به حاکميت و عقب نشينی ناگزير طبقه حاکمه برای حفظ و نجات بخش هائی از مواضع اقتصادی و سياسی خود، (تحميل رفراندوم به حاکميت از داخل کشور)

2- فشار خارجی به حاکميت، موقعيت متزلزل آن در عرصه داخلی و جهانی و پذيرش رفراندوم با همان اهداف ياد شده در حالت اول. يعنی نجات بخش هائی از مواضع طبقاتی خود در عرصه سياسی و اقتصادی.

3- حالت سوم که می تواند به رفراندوم جنبه ملی و داخلی داده و نتيجه امکان اول را همراه داشته باشد، شرکت در لحظه لحظه حوادث و رويدادها، آگاهی بخشی و بسيج باز هم بيشتر جنبش برای اعلام مبرم ترين خواست های اقتصادی و سياسی است که رفراندوم به عنوان يکی از نهائی ترين ابزارهای تحميل اين عقب نشينی در دستور قرار می گيرد. در اين صورت و با اين هدف، هرگز نمی توان از موقعيت هائی نظير انتخابات رياست جمهوری، افشای ماهيت مافيائی حاکميت، غارت و فساد حکومتی و... غافل ماند. چرا که در اين صورت نه مردم به لحظه شناخت و تصميم قطعی برای تحميل رفراندوم ملی به حاکميت و تغيير ساختار طبقاتی حاکم و حتی تغيير شکل نظام خواهند رسيد، نه حاکميت – بدليل انفعال سياسی و خانه نشينی آنها- موقعيت خود را چنان متزلزل خواهد ديد که تن به تغييراتی درحد خواست های يک رفراندوم ملی و يا حتی برگزاری اجباری آن بدهد.

در همين گفتگو، اين خطر و امکان جدی مورد بحث قرار گرفت، که آنچه امروز بيش از حالت اول و سوم محتمل است، حالت دوم، يعنی تحميل رفراندوم از خارج است. اين امکان پيش از آن که خواست مردم و يا نيروهای سياسی و طراحان رفراندوم باشد، نتيجه سياست های داخلی و بين المللی خود حاکميت است. ضعف شديد پايگاه اجتماعی حاکميت و نارضائی وسيع مردم از حاکميت و ادامه سياست های سرکوبگرانه و بی اعتنائی به آراء و خواست مردم از يکسو و احتمال ضربات سنگين به توان نظامی ايران و حتی محروم ساختن حاکميت از اصلی ترين منبع در آمد آن، يعنی نفت برای دورانی چند ماهه، از سوی ديگر دو احتمالی است که حاکميت را در ضعيف ترين موضع قرار داده و زمينه رفراندوم خارجی را کاملا فراهم می سازد. در اين صورت، آن که رفراندوم را به حاکميت تحميل می کند، بی شک کارگزاران مستقيم خود را به ميدان خواهد فرستاد و مردم جان به لب رسيده، به هر تغيير شکلی از حاکميت که نفی حاکميت کنونی را در بر داشته باشد تن خواهند داد. به ويژه با ادامه توطئه خائنانه حذف همه نيروهای ملی درون و پيرامون و بيرون از حاکميت که در تمام سال های قبل و بعد از انتخابات 1376 شاهد آن بوده ايم، و قطع ارتباط مردم با هم که از طريق توقيف مطبوعات و سرکوب آزادی ها دنبال شده است.

اين مصاحبه مستقيم در سه نوبت پنجشنبه (زمان انجام آن) و جمعه صبح و شب از اين تلويزيون برای مخاطبان داخل و خارجی کشور آن پخش شد.

متعاقب آن، يکشنبه شب 6 دی ماه (26 دسامبر) نیز راديو ايران، درباره نسل جديد ايران، رهبران جنبش دانشجوئی امضاء کننده فراخوان رفراندوم و... گفتگوی ديگری با سردبير راه توده انجام داد که اين مصاحبه نيز در دو بخش شامگاهی و صبحگاهی اين راديو پخش شد.

گفتگوی نخست از سوی آقايان ضياء آتابای و مانوک خدابخشيان برای تلويزيون N.I.TV  انجام شد و گفتگوی دوم از سوی مانوک خدابخشيان برنامه ساز راديو ايران، برای اين راديو. گفتگوی نخست را امروز روی سايت راه توده قرار داده ايم و گفتگوی دوم را پس از قرار گرفتن روی شبکه اينترنت، در سايت راه توده قرار خواهيم داد.     

 

 

 

    مقاله در فرمات PDF :