پرسش و پاسخ ـ حزب توده ایران - چاپ اول 1358

 

تحریم رفراندوم

از سوی فدائی ها

آغاز حادثه جوئی ها بود

 

س: لطفاً اشتباهات تاکتیکی سازمان چریک های فدایی خلق را بعد از پیروزی انقلاب تا کنون تشریح کنید. به علاوه نظر خود را درباره کوششی که این سازمان برای رفع این اشتباهات آغاز کرده بگویید.

ج: بزرگترین اشتباه تاکتیکی سازمان چریک های فدایی خلق، موضع گیری نادرست و بسیار منفی آن ها در برابر رفراندم و رأی ندادن به جمهوری اسلامی است. در این مورد، موضع این سازمان، با موضع بختیار که از رادیوی بی. بی.سی لندن دعوت کرد که به جمهوری اسلامی رأی ندهید و به نفع نیروهای ارتجاعی ایران تمام شد. این یک اشتباه تاکتیکی تاریخی است. این اشتباه، پایه یک شکاف بسیار بزرگ را میان نیروهای انقلابی مسلمان و نیروهای چپ گرا گذاشته است. ما به زحمت توانستیم خودمان را از این مهلکه بیرون بکشیم. ما معتقدیم که اگر چریک های فدایی هر چه زودتر به این اشتباهات خود اعتراف نکنند و به انتقاد از آن نپردازند، اثرات منفی این اشتباه روز به روز بیشتر خواهد شد که برای مجموعه جنبش انقلابی خطرناک است. از این که بگذریم، ما معتقدیم که چریک های فدایی خلق در مواجهه با شرایط روز، مسایل درجه دوم و کم اهمیت تر را بزرگ کرده اند. گر چه دو سه هفته اخیر کمی احتیاط می کنند. مثلاً در میتینگ حزب خلق مسلمان شرکت نکردند. اما شرکت آن ها در میتینگ جبهه دموکراتیک ملی متین دفتری اشتباه بزرگی بود. خود را در جبهه آقایان متین دفتری و نزیه قرار دادن، کسانی که معتقدند سرمایه داران وابسته- همان پنجاه و یک نفری که کارخانه ها و اموالشان مصادره شد- باید به ایران برگردند، اشتباه تاکتیکی بزرگی است. چریک های فدایی خلق باید صریحاً به این اشتباهات خود اعتراف کنند و اگر چنین کاری نکنند، زیانش روز به روز بیشتر خواهد شد. تمام دوستان واقعی و راستین چریک های فدایی خلق باید به آن ها فشار بیاورند و به آن ها بگویند که رفقا، اینجا شهامت انقلابی لازم است. این اشتباه بزرگی است، آن را بپذیرید و خود را از جبهه صفوف نزیه ها، بختیارها و متین دفتری ها، مائوئیست های نفاق افکن جدا کنید.

البته این که آن ها در دو سه میتینگ اخیر لیبرال ها صریحاً شرکت نکردند کار درستی است، اما کافی نیست. این کار، آثار آن حرکت های قبلی را از میان نمی برد . این است نظر ما راجع به چریک های فدایی خلق. این نظریات را ما در نشریات حزب چاپ کرده ایم، از آن ها خواهش کرده ایم که برای تبادل نظر شخصی، در یک بحث خصوصی با ما شرکت کنند. ما هر اقدامی را که لازم بوده است، در این زمینه انجام داده ایم. هیچ ایرادی به ما وارد نیست. حتی می خواهم بگویم که حزب ما، در مواردی، فروتنی زیادی از خود نشان داد تا با این رفقا وارد یک گفتگوی واقعی خلاق بشود. اما این رفقا، جوانند و جویای نام، پاسخی که ما از آن ها در مطبوعاتشان دریافت کردیم در اکثر موارد فحاشی بی منطق و تکرار اتهاماتی است که رژیم شاه و سازشکاران لیبرال منش طی سی سال به حزب ما وارد ساخته اند.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :