پرسش و پاسخ ـ حزب توده ایران در عرصه سیاست روزـ چاپ اول 1358

به ابتکار و پیشنهاد بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی

زمینه های مناظره تلویزیونی

 

 

س: حزب توده ایران از دولت انتقاد و از خمینی پشتیبانی می کند. در صورتی که اخیرا ـ در روزنامه اطلاعات، 13 تیر ماه آمده است: امام خمینی از دولت به خاطر زحمات شبانه روزی تجلیل می کند

ج: ما نظرات آیت الله خمینی را در مجموع آن، مد نظر قرار می دهیم. نظر آیت الله خمینی نسبت به دولت نظری انتقادی، جدی و کاملاً صریح است. در عین حال از آن پشتیبانی می کند، برای این که هنوز آماده نیست دولت را تغییر دهد و اشاره می کند که هنوز آدمی را برای این کار پیدا نکرده است، و شاید هنوز وقتش نرسیده است، چون نیرو های مخالف هم قوی هستند. ولی موضع انتقادی خمینی نسبت به دولت خیلی شدید است و این را در بحث های جدی بارها با صراحت گفته است. خود دولت هم از انتقادات آیت الله بارها نالیده است که: « آقا پدر ما را در می آورد و همه اش به ما ایراد می گیرد که شما هیچ کاری نمی کنید» و از این قبیل... به این ترتیب،  در موضع ما هیچ تناقضی وجود ندارد. ما از دولت در مجموع انتقاد می کنیم. یعنی از کارهای مثبتش که منطبق است بر خط اصلی و انقلابی ترین خط، که در حال حاضر خط رهبری است، پشتیبانی می کنیم. اما ضعف، ناپیگیری و سازشکاری هایش را مورد انتقاد جدی قرار می دهیم.

 

س: رابطه حزب توده ایران با حزب جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟

ج: اگر روزنامه انقلاب اسلامی را بخوانید، در ده شماره اخیر آن نظریات ما راجع به قانون اساسی آمده است. نقل این نظریات ما در روزنامه انقلاب اسلامی به طور مثبت انجام گرفته و خرابکارانه نیست. بنی صدر و جناح « انقلاب اسلامی»، حاضر شده است که بحث و مناظره ای با ما داشته باشد و تم آن را هم آزاد گذاشته است که ما خودمان انتخاب کنیم. ما هم این تم را انتخاب کردیم: « وحدت همه نیروها برای تحکیم و تعمیق دستاوردهای انقلاب » و این مناظره قرار است انجام بگیرد. از ما دعوت شد که در میز گردی که از سوی حزب جمهوری اسلامی بر پا شده بود شرکت کنیم. ما هم شرکت کردیم. بحث بسیار جالب و سازنده ای بود، درباره سوسیالیسم و نقاط مشترک آن با اسلام انقلابی. یعنی نقاط مشترک این دو مکتب فکری. این بحث حدود 3-2 ساعت به طول انجامید. تعداد زیادی از طرفداران جمهوری اسلامی هم در آن حضور داشتند. ما امیدواریم که با ادامه سیاستی که آن را درست میدانیم و به نطر برخی از دوستان بالقوه ما نادرست می آید، سرانجام بتوانیم میان نیروهای انقلابی اسلامی و هواداران واقعی و پیگیر سوسیالیسم علمی، پلی به وجود آوریم. ما امیدواریم و سعی خود را می کنیم. البته تحقق این امر، تنها به کوشش ما بستگی ندارد. عوامل دیگری هم در میان است که یکی از آن ها، اعمال نا آگاهانه نیروهای چپ است که به کار ما صدمه زیادی می زند و آن را دشوار می سازد.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :