بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 32 چهارشنبه 6 تیرماه 1358

حمله به

اجتماعات و میتینگ ها

 بدعت خطرناکی است

ما آتش زدن کتابفروشی ها، حمله به اجتماعات،

 توقیف بدون دلیل افراد، اخلال در میتینگ ها

و هر نوع حمله به آزادی های دموکراتیک را محکوم می کنیم. 

 

حمله گروهی ناشناس و مشکوک به میتینگ «جبهه دموکراتیک ملی ایران» در روز جمعه گذشته، بار دیگر ضرورت حیاتی حفظ آزادی های دموکراتیک را که از مهمترین دستاوردهای مرحله اول انقلاب ایران است، مطرح کرد.

         حزب توده ایران که از مشی دمکراتیسم انقلابی، یعنی استقرار دمکراسی واقعی در جامعه ایران قاطعانه پشتیبانی می کند، دفاع از آزادی های دموکراتیک (آزادی اجتماعات، بیان ، قلم، احزاب و . . . ) را نیز همواره جزء وظایف خود دانسته و می داند. ما خواهان آزادی های دموکراتیک برای همه نیروهای ملی، مترقی و دموکراتیک هستیم. ما از آزادی فعالیت این نیروها صرفنظر از مشی سیاسی آن ها و یا مخالفتی که با حزب توده ایران داشته یا دارند، به طور پیگیر دفاع کرده و می کنیم.

         حزب توده ایران براساس این سیاست اصولی و پیگیر خود، در سال های سلطه «رژیم شاهنشاهی» از همه مبارزان و تمام قربانیان رژیم صرفنظر از عقاید سیاسی و مسلکی آن ها و همچنین صرفنظر از مناسبات آن ها با حزب توده ایران قاطعانه دفاع کرده است.

         در دوران پس از انقلاب هم، حزب توده ایران سیاست قاطعانه خود را در دفاع از آزادی های دموکراتیک دنبال کرده است و می کند.

         درست بر بنیاد این سیاست اصولی و پیگیر است که ما با نقض آزادی های دموکراتیک، از جانب هر کس و هر نیرویی باشد، مخالفیم، زیرا محدود کردن و به طریق اولی نفی این آزادی ها، با هدف های اصلی انقلاب ایران متناقض است.

         متاسفانه باید اذعان کرد که عناصر مشکوکی اینجا و آنجا، به این یا آن شیوه، در کار خدشه کردن آزادی های دموکراتیک هستند. بیگمان، امپریالیسم و ارتجاع زخم خورده، سهمی از نیروهای خود را در این جهت به کار می برند. هدف از حمله به آزادی های دموکراتیک، از سویی بدبین کردن و ناراضی کردن مردمی است که بعد از 25 سال اختناق وا ستبداد، با دادن هزاران شهید به آزادی های دموکراتیک دست یافته اند و به هر گونه محدود یا خدشه دار شدن آزادی ها بحق حساسیت فوق العاده دارند و از سوی دیگر بهانه دادن به دشمنان رنگارنگ انقلاب، از ماوراء چپ تا بورژوازی لیبرال است برای تبلیغ علیه انقلاب و رهبری آن.

         ضد انقلاب در یورش خود به آزادی ها از شیوه های بسیار متنوع استفاده می کند، آتش زدن کتابفروشی ها، پاره کردن روزنامه های گروه های مختلف سیاسی، جلوگیری از فروش روزنامه ها و نشریات معین، جلوگیری از فعالیت برخی احزاب و جمعیت ها در برخی از شهرستان ها و بالاخره توقیف بدون دلیل اعضای گروه های مختلف سیاسی (مانند دستگیری عده ای از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق که اکنون آزاد شده اند، یا بازداشت محمدرضا سعادتی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، و یا توقیف 9 تن از اعضای حزب کارگران سوسیالیست) و همچنین شایان ذکر است که این شیوه های ضد دموکراتیک تماما در مورد حزب توده ایران هم به کار رفته است و می رود. حمله به میتینگ ها و راه پیمایی ها، از شیوه هایی است که تا کنون به کار گرفته شده است.

         آخرین نمونه تجاوز به آزادی های دموکراتیک، جمعه گذشته روی داد. بر اساس اخبار رسیده، افراد مشکوکی به اجتماع «جبهه دموکراتیک ملی ایران» در زمین چمن دانشگاه تهران حمله کرده و آن را بر هم زده اند. در حمله افراد مشکوک، چند تن از برگزارکنندگان میتینگ هم صدمه دیده اند.

         یورش این افراد و بر هم زدن اجتماع «جبهه دموکراتیک مردم ایران»  و یا هر عملی نظیر آن، از جانب حزب توده ایران محکوم است. از آنجا که اینگونه اعمال با هدف های انقلاب ایران مغایر است، ما به شدت به آن اعتراض داریم.

         حمله به میتینگ ها، تظاهرات، جلسات و راه پیمایی های گروه های سیاسی مختلف، بدعت خطرناکی است و تنها کسی که از آن بهره خواهد گرفت، ضد انقلاب است و بس.

         ما لازم می دانیم اعتراض خود را به توقیف های بدون دلیلی هم که انجام می گیرد، اعلام کنیم. ما از مقامات مسئول می خواهیم که اگر کسی جرمی انجام داده، در معرض افکار عمومی گذاشته شود. در غیر این صورت، توقیف بدون دلیل افراد، محدود کردن آزادی های دموکراتیک است، و این مغایر با هدف های انقلاب ایران است.

         حزب توده ایران از آنجا که ادامه اعمالی را که به خدشه دار کردن آزادی های دموکراتیک منجر می شود، به سود ضد انقلاب و مغایر با هدف های انقلاب می داند. از دولت و مقامات رسمی جدا می خواهد که به اینگونه اعمال پایان دهند و عاملان آن را به مردم معرفی کنند.  

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت