بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 36، شنبه 16 تیر ماه 1358

هشداری

که باید جدی گرفت

نیروهای راست افراطی برای

 مثله کردن متن و روح

 استقلال طلبانه و دموکراتیک

 قانون اساسی تلاش می کنند

 

بحثی انتقاد آمیز پیرامون پیش نویس قانون اساسی در جریان است، این امری است طبیعی. قانون اساسی سندی است با اهمیت خطیر تاریخی. در آن می بایستی دستاورهای انقلاب ضد امپریالیستی و ضد استبدادی انعکاس یابد، متن و روح آن چنان باشد، که راه را برای تامین و تضمین استقلال کامل اقتصادی و سیاسی کشور، تامین و تصمین آزادی ها و حقوق دموکراتیک فردی و اجتماعی مردم ایران و همه خلق های ساکن کشور ما، بگشاید و هموار سازد. قانون اساسی، قانون مادر است. انقلاب ضد امپریالیستی (ملی) و ضد استبدادی (دموکراتیک) ما، قلم بطلان بر تمام قوانین دوران رژیم پهلوی کشیده است. قانون اساسی جدید پایه و اساس تمام قوانینی خواهد بود که برای تمام عرصه های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی، فرهنگی، رفاهی، و غیره تدوین خواهد شد.

         پیش نویس قانون اساسی در خطوط کلی خود خواست های مشروع و حقه مردم ایران را منعکس می سازد ولی این سندی است که با افزایش فصول و موادی بر آن و یا تلقیح برخی مواد آن، می بایستی در جهت همان دو هدف عمده ـ استقلال ملی و آزادی ها و حقوق دموکراتیک تکمیل و اصلاح گردد.

         اما در بحثی که پیرامون پیش نویس قانون اساسی جریان دارد، متاسفانه کم نیست انتقاداتی که در جهت مثله کردن آن، در جهت انحراف توجه به لزوم تصریح مبانی استقلال اقتصادی وسیاسی و به ویژه در جهت تنگ کردن دایره آزادی ها و حقوق دموکراتیک. شدت این تلاش ارتجاعی روز افزون است، که هم در قالب دعاوی غیرمذهبی و هم مذهبی انجام می گیرد. و این بار نشان می دهد که نیروهای راست افراطی، هم مذهبی، و هم غیر مذهبی هم زبانند و برعکس انقلابیون راستین و ترقیخواهان، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، در کنار هم قرار دارند.

         حمله به پیش نویس قانون اساسی، در جهت مثله کردن متن و روح استقلال طلبانه و دموکراتیک آن، مایه نگرانی است. ما به همه نیروهای استقلال طلب و ترقیخواه، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، هشدار می دهیم که این خطری است جدی و نباید آن را ناچیز شمرد. باید کمال هشیاری را داشت و در برابر این تلاش ارتجاعی بد عاقبت قویا مقاومت و مبارزه کرد. ما امیدواریم که امام خمینی به این امر خطیر توجه داشته باشند. ما اطمینان داریم که اگر شخصیت ها و نیروهای استقلال طلب و آزادیخواه در برابر هجوم ارتجاعی بر پیش نویس قانون اساسی متحدا ایستادگی و مبارزه کنند، موفق خواهند شد که، با برخورداری از پشتیبانی خلق هوشمند ایران، نه فقط هجوم ارتجاعی را بر پیش نویس قانون اساسی بی اثر سازند، بلکه مبانی و اصول، متن و روح آن را در جهت دو هدف عمده انقلاب پیروزمند، یعنی استقلال و دموکراسی تقویت بخشند.

         به نظر ما، هجوم ارتجاع بر پیش نویس قانون اساسی، مسئولیت خطیری را بر عهده نیروهای ملی و آزادیخواه قرار می دهد.

         باید این مسئولیت را جدی گرفت. ما وظیفه خود دانستیم که هشدار بدهیم، و این هشدار را نیز باید جدی گرفت.    

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت