بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 43  دوشنبه 1 مرداد ماه 1358

گسترش انقلاب به چه معناست؟ 

 

وقتی مطبوعات حزب توده ایران از ضرورت تعمیق و گسترش انقلاب و رساندن آن به اوج لازم یک انقلاب اصیل ملی و دمکراتیک سخن می گویند، ضد توده ای های حرفه ای، در پس این عبارت، در جستجوی یافتن «معمایی» هستند.

         در اینجا هیچ معمایی وجود ندارد. ما بر آنیم که انقلاب کنونی ایران سه وظیفه اساسی را باید انجام دهد:

1)    تامین استقلال کشور، به نحوی که ایران قادر باشد در همه گستره های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی از منافع خود دفاع کند و در چنان وضعی نباشد که دیگران بتوانند منافع و مصالح خود را بر وی تحمیل نمایند، یا به بیان دیگر، تبدیل استقلال صوری، به استقلال دارای محتوی.

2)    تامین دمکراسی، یعنی هم آزادی های دمکراتیک و هم حقوق دمکراتیک مردم.

3)    اتخاذ راه رشد اقتصادی و فرهنگی درستی که منجر به سالم سازی اقتصاد و فرهنگ ناهنجار، وابسته وانگل صفت کنونی شود و آن را در راه تامین استقلال واقعی اقتصادی و پیشرفت واقعی اقتصادی و شکوفایی فرهنگی بیاندازد.

مردم ایران هفتاد سال است برای نیل به این سه هدف: استقلال، دمکراسی، راه رشد سالم، مبارزه می کنند و انقلاب بزرگ اخیر ایران نیز برای حل همین وظایف انجام گرفته است. پس با این که گام های مهمی در راه انجام این وظایف برداشته و اعلام شده، هنوز، در اثر تشتت سیاسی، فشار ضد انقلاب، ابهام در مسئله «چه باید کرد» و وجود چند قدرتی در جامعه و عوامل دیگر تضمین واقعی تحقق این گام ها پدید نشده و وظایف انجام نیافته مهمی کماکان باقی است. پس تعمیق وگسترش انقلاب یعنی:

1)    اجرا تمام و کمال این وظایف.

2)    ایجاد تضمین وتثبیت به سود تحقق واقعی این وظایف در عمل.

چه کسی می تواند مدعی شود که چنین کاری انجام گرفته است؟

         بورژوازی لیبرال و روشنفکران پیروش، با تمام نیرو خواستار محدود کردن انقلاب در چارچوب محدود کردن آزادی های پارلمانی بورژوایی، راه رشد سرمایه داری، البته با برخی اصلاحات «سوسیال دمکرات مآب»، و حفظ روابط با جهانخواران غرب هستند. آن ها، با استفاده از کسانی که عملا کالای راست را در بسته بندی «چپ» عرضه می کنند (اعم از نیات و شخصیت این افراد)، دولت را در انتخاب راه متزلزل و نوسان گر نگاه داشته اند، مایه تشویق ضد انقلاب می شوند، مایه امیدواری امپریالیسم به تجدید قدرت خود می گردند و می کوشند انقلاب را به سوی سترون ماندن و یا شکست و یا حتی جهت قهقرایی سوق دهند.

         در این شرایط است که شعار «گسترش و تعمیق انقلاب و دستاوردهای آن» به شعاری حاد و مبرم مبدل می گردد.

         ما از نیروهای اصیل انقلابی از روحانیت مترقی گرفته تا سازمان ها وعناصر صدیق دیگر انقلابی، در هر جا که باشند، چشم داریم که خطر مکنون را به عیان ببینند و تا دیر نشده با اتحاد در جبهه متحد خلق، با سرکوب ضد انقلاب، که هم اکنون وارد مرحله تعرض متقابل شده است، و با پشتیبانی قاطع از مشی ضد امپریالیستی امام خمینی، شرایط و زمینه های لازم را برای بسط و تعمیق انقلاب ملی و دمکراتیک مردم ایران فراهم سازند.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت