بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 104، چهارشنبه  7  آذر ماه 1358

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

همه پرسی قانون اساسی

توازن نیروها

 سرانجام قانون اساسی

 را تعیین می کند

 

مجلس خبرگان به کار خود پایان داد، و پس از آخرین اصلاحات، طرح قانون اساسی را تصویب کرد.

اکنون قرار است که روز 11 و 12 آذر ماه، همه پرسی برای تایید قطعی قانون اساسی انجام شود. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران دارای یکی از مهمترین نهادهای حقوقی و قضایی خود خواهد شد.

 

طرح کنونی قانون اساسی به دنبال جلسات تقریبا سه ماهه مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی تدوین شده است. طی این جلسات، پیش نویسی که در خرداد ماه سال جاری به مردم عرضه شده بود، عملا کنار گذاشته شد، و طرح تازه ای ریخته شد. متن تازه دارای محتوی یکدست و همگونی نیست. در آن نکات مثبت و منفی و گاه متضاد وجود دارد.

حزب توده ایران به هنگام عرضه پیش نویس، پیشنهادهای مشخص خود را در معرض قضاوت همه مردم قرار داد و هم زمان با تشکیل مجلس خبرگان نیز «مردم»، ارگان مرکزی حزب ما، نظریات و ارزیابی های متعددی را، به طور مشخص پیرامون مهمترین اصول تصویب شده، منتشر ساخت و در بحث عمومی پیرامون قانون اساسی و چگونگی تدوین آن و محتوی اصول آن شرکت جست. همگان از این پیشنهادها و ارزیابی ها آگاهی دارند. ما در هر مورد، آنچه را که به نظرمان مثبت می رسید، یعنی مطابق با اهداف انقلاب بود و به پیشبرد آن کمک می کرد و یا بر عکس، آنچه را که منفی ارزیابی می کردیم، یعنی معتقد بودیم که با نیاز زمان و حکم انقلاب ما و خواست توده های مردم انقلابی ما مغایر است، با صراحت و به منظور بهبود متن و تطبیق هر چه بیشتر آن با ضروریات عینی تکامل جامعه و مطالبات ترقی خواهانه و انقلابی زحمتکشان ایران ابراز داشتیم. به برخی از این نظریات و پیشنهادها توجهی نشد، ولی بعضی دیگر مورد توجه قرار گرفت و در متن قانون اساسی انعکاس یافت.

به دنبال اعلام سرپرست وزارت کشور مبنی بر این که قرار است متممی بر قانون اساسی افزوده شود، ما باز در اعلامیه کمیته مرکزی حزب، مورخ 3/9/1358 ، «ضمن پرهیز از ارائه پیشنهادهایی که می توان برای تنقیح وتکمیل فروعات و جزئیات اصول متعددی از قانون اساسی داد، پیشنهادهای خود را درباره مسایل مهم و عمده ای که در تثبیت دستاوردهای انقلاب و تامین و تضمین پیروزی نهایی آن نقش موثری خواهند داشت»، مطرح کردیم. ما در این رابطه و با استفاده از این فرصت بار دیگر مجموعه نظریات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح، تکمیل و تنقیح قانون اساسی در اختیار وزارت کشور گذاشتیم، و همه این ها با این امید که این اصلاحات مهم و اساسی به سود تثبیت، تحکیم و گسترش انقلاب ضد امپریالیستی، دمکراتیک و خلقی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد و در متمم قانون منعکس گردد.

ما همواره گفته ایم که قانون اساسی باید بازتاب اهداف ضد امپریالیستی، دمکراتیک و خلقی انقلاب بزرگ ما باشد و دستاوردهای خلق های ایران را در همه این زمینه ها تثبیت و تسجیل کند و راه را برای پیشبرد و تعمیق این دستاوردها، یعنی ارتقاء انقلاب به مراحل بالاتری باز کند یک چنین قانون اساسی خود صلاح برایی علیه ضدانقلاب ـ امپریالیسم و پایگاه های داخلی آن ـ می توانست و می بایست باشد.

طرح قانون اساسی، که اینک به رای مردم گذاشته می شود، در همه جوانب خود پاسخگوی این انتظارات نیست. در مسئله حاکمیت مردم و تعلق تمامی قدرت به اراده خلق، در زمینه تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، در مسئله ملی، در مسایل مربوط به زنان و حقوق آن ها در جامعه و خانواده، در مسئله حدود و وظایف مراجع قدرت، در مسئله نظام اقتصاد روستایی این نقض بیش از همه به چشم می خورد. در بسیاری موارد میل تدوین کنندگان به این که متن در صورت ظاهر «هرچه اسلامی تر باشد» منجر به آن شده که نه تنها از دقت محتوی کاسته شود، بلکه مطالبی که قاعدتا در قانون اساسی جایی ندارد و یا احکام دینی، که نیاز به تسجیل قضایی آن ها در یک سند حقوقی نیست، در طرح کنونی گنجانیده شود.

با همه این ها حزب توده ایران از همه هواداران خود و همه مردم ایران دعوت می کند که در رفراندم شرکت کنند و به این سند ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ رای مثبت دهند.

چرا حزب توده ایران شما مردم ایران را، علیرغم آن که ما قانون اساسی تدوین شده را انعکاس تمام خواست هایتان نمی دانیم، به دادن رای مثبت فرا می خواند؟

زیرا اولا در یک ارزیابی کلی، علیرغم نکات منفی یاد شده، در مورد بخش قابل توجهی از اصول عمده، قانون اساسی توانسته است به طور مثبت مسایل مطروحه را حل کند. از این قبیل است فصل امور اقتصادی و اصولی که در زمینه تحکیم استقلال اقتصادی کشور و جلوگیری از استثمار و کمک به زحمتکشان و در جهت قطع چنگال سرمایه های انحصاری امپریالیستی و سرمایه های غارتگر وابسته داخلی از رشته های مهم و حیاتی سیر می کند. یا اصول مربوط به تحکیم استقلال سیاسی و نظامی کشور یا اصل مربوط به رابطه استقلال و آزادی و این که به استناد یکی نمی توان دیگری را مخدوش ساخت. یا اصل نظام شورایی، که اگر چه آن طور که باید خلقی و صریح کاربر نیست، ولی در اساس نظام شورایی را پذیرفته و تثبیت کرده است. یا اصل مربوط به آزادی های احزاب و جمعیت ها و انجمن ها و مطبوعات و غیره. یا اصل مربوط به مسکن و بهداشت و آموزش، که در زمینه های حساسی از مسایل رفاهی و معیشتی، در جهت خواست مردم زحمتکش نوشته شده است.

این ها مواد مهمی است و بر شالوده آن ها و با تکیه به آن ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان در راه تحکیم دستاوردهای انقلاب و رسیدن به هدف های والای آن و پیشبرد انقلاب مبارزه کرد.

ثانیا ما شما را به دادن رای مثبت فرا می خوانیم، زیرا مسئله عمده را حفظ و تحکیم جبهه یگانه همه نیروهای خلقی در نبرد علیه امپریالیسم، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، و عمالش و بقایای رژیم سابق می دانیم و معتقدیم که باید اتحاد و هماهنگی بین همه نیروها، به ویژه نیروهای راستین چپ و نیروهای راستین مذهبی، که همه طرفدار خط امام خمینی، یعنی جهت گیری قاطع و بی تزلزل ضد امپریالیستی و خلقی هستند، حفظ و تحکیم شود. صف واحد همه مردم پیرامون خط امام، که هم اکنون در رویارویی سرنوشت ساز علیه امپریالیسم آمریکا قرار دارند، عمده ترین وثیقه پیروزی های آینده و مطمئن ترین اهرم پیشرفت در راه آرمان های ضد امپریالیستی و خلقی است. ما نباید اجازه دهیم که این صف واحد، این پیروی یگانه از محتوی ضد امپریالیستی و خلقی خط امام خمینی، رهبر انقلاب، شکسته شود. شرایط مشخص کنونی به نحوی است که هر انقلابی آگاه و علاقمند به سرنوشت انقلاب، هر چند دارای هر طرح و پیشنهاد بهتر و کامل تری برای قانون اساسی باشد، باید بتواند عمده ترین گره مسئله نبرد ضد امپریالیستی، یعنی حفظ و تحکیم صف واحد نیروهای ضد امپریالیستی را، که در عمل همه با هم در مقابل دشمن مشترک ایستاده اند، تشخیص دهد و نگذارد که مسئله شرکت در همه پرسی یا نحوه رای دادن به آن، به دستاویزی در چنگ دشمن ما بدل گردد و از آن برای شکاندن صف مردم و ایجاد تفرقه و تشتت، یعنی زمینه سازی به سود ضد انقلاب ـ امپریالیسم و عمال داخلی اش ـ سوءاستفاده شود.

ثالثا ما با تمام اهمیتی که برای قانون اساسی، به عنوان مهمترین سند حقوقی و قضایی کشور و راه گشای پیشرفت های آینده قایلیم، فراموش نمی کنیم که در هر حال این زندگی واقعی و تجربه مردم و مبارزه نیروهای انقلابی است که نقش تعیین کننده را دارد و هر سندی، به هر نحو تدوین و تهیه شود، بدون حمایت مردم و بدون انطباق با نیاز زمان، قدرت اجرایی نخواهد داشت و حداقل آن خواهد بود که با متممی تکمیل شود و نظریات پیشنهادهای درست و مطابق با روح زمان و با خواست مردم در آن گنجانیده شود.

ولی در هر حال جهت حرکت تاریخ را جنبش توده ها و اراده دوران ساز آن ها تعیین می کند و توده ها هستند که سرانجام مهر خود را بر هر سند و مدرک تاریخی خواهند زد. باید به سر منشا، به علت، به شالوده توجه کرد و در جهت تاثیر بر آن ها، همراه کلیه نیروهای ترقی خواه و ملی خلق رزمید.

 

هموطنان!

با حفظ نظریات انتقادی خود، در همه پرسی وسیعا شرکت کنیم و به قانون اساسی جدید رای بدهیم. در اینجا به هر حال ما در یک صحنه دیگر در هماوردی در مقابل امپریالیسم قرار داریم. تاکنون ما صحنه های متعددی را در این مقابله پشت سر گذاشته ایم. این بار نیز باید بر امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، و بقایای رژیم شاه مخلوع پیروز شویم. بکوشیم تا همه کس ببیند و بداند که سنگرها در این صحنه نبرد نیز همان است و مسئله اصلی همان کسب پیروزی بر امپریالیسم و عمال اوست. نبردهای دیگری در پیش روی است. بکوشیم تا هشیارانه و با آگاهی انقلابی، اصول مثبت قانون اساسی را به حربه ای در این نبرد و برای پیشبرد انقلاب بدل کنیم.

حزب توده ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با احترام به موازین قانونی که توسط آن تعیین می شود، به خاطر تثبیت، تحکیم و گسترش دستاوردهای انقلاب، به خاطر تعمیق هر چه بیشتر جنبه های ضد امپریالیستی، دمکراتیک و خلقی انقلاب بزرگ ما، به خاطر ریشه کن کردن تمام آثار و عواقب سلطه امپریالیستی در همه شئون زندگی کشور و سیطره نظام فاسد و تباهی آور سلطنت استبدادی، به خاطر تشکیل جبهه متحد خلق، به خاطر تحقق برنامه پیشنهادی حزب ما و خدمت به امر استقلال ایران و دمکراسی، به طبقه کارگر ایران و به توده های زحمتکش خلق ما، به پیکار در راه آرمان های والایی که سی و هشت سال با فداکاری و پی گیری به خاطر آن ها رزمیده، فعالیت خود را سازمان خواهد داد.

هموطنان! بیش از هر وقت هشیاری و تشخیص درست لازم است. لحظات سرنوشت ساز تاریخی هم شور انقلابی و آینده نگری الهام بخش را می طلبد و هم آگاهی و درایت انقلابی و واقع بینی راه گشا را. در خور این لحظات تاریخی باشیم. از هر دو جانب خود را شایسته انقلاب بزرگ ایران و وثیقه تداوم و تکامل آن نشان دهیم. اصولیت کامل و نرمش لازم را حفظ کنیم. شرکت در رفراندم و رای مثبت به قانون اساسی نشانی از این شایستگی است.

 

 

                                                                                           کمیته مرکزی حزب توده ایران

                                                                                                                 6/9/1358

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت