بازگشت

- سلب حاکمیت از مردم و تقسیم قدرت میان مجلس خبرگان و شورای نگهبان

 

مجلس خبرگان سنگ بنای جمهوری اسلامی امروز را گذاشت

 

اسلام صفویه اینگونه در مجلس خبرگان پایه ریزی شد!

 

  بازگشت