بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 63  پنجشنبه 19 مهر ماه 1358

به برادرکشی در کردستان باید

هر چه زودتر پایان داده شود

 

از کردستان ایران

تل "زعتر" نسازید!

خودمختاری و حقوق مردم کرد را تامین کنید.

 خواهید دید که جنگ و برادر کشی خاتمه می یابد

 

با کمال تاسف، فاجعه کردستان ابعاد هر چه وسیع تری به خود می گیرد. خون هایی که بر این زمین ریخته می شود، چه خون پاسدار و سرباز و چه خون پیشمرگ ـ خونی است که از قلب همه مردم ایران می چکد. برادران بدون هیچ دلیلی به جان هم افتاده اند. مرگ، خون، جنازه و سیلی از اخبار جنجالی و اکثر تحریک آمیز و مسموم کننده. در نهایت تعجب و تاسف دیده می شود که هنوز مقامات مسئول، از سیر حوادث کردستان نتیجه گیری نکرده اند، و اگر هم کرده اند، هنوز عملا تحولی در سیاست دولت درباره کردستان ایجاد نگردیده است.

         در ضرورت حل هر چه فوری تر و هر چه اصولی تر مسئله کردستان، هیچ کس نباید کمترین تردیدی داشته باشد. همچنین باید به طور قطعی قبول کرد که نه توپ نه تانک و نه هواپیما و نه عملیات نظامی وسیله حل این مسئله نیست.

می دانیم که حزب توده ایران نخستین سازمان سیاسی بود که نادرست بودن «راه حل نظامی» را مطرح کرد و کوشید تا برای نجات میهن ما از مخمصه خونینی که به دست امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع در کردستان به پا شده، به رهبری انقلاب و به دولت موقت جمهوری اسلامی ایران یاری کند. اینک بار دیگر، با روحی سرشار از علاقه و بستگی به انقلاب ایران و تحکیم و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه مسئولان کشور را به این مسئله جلب می کنیم که به عقیده راسخ و بی شک و شبهه ما، خلق کرد علیه جمهوری اسلامی ایران قیام نکرده است و این جمهوری را از آن خود وخود را از آن این جمهوری می داند. خلق کرد به بقایای نظام طاغوتی، که همچنان در کردستان باقی مانده است و یکی از اجزاء آن ستم ملی است، معترض است و حقوق حقه ملی خود را در چارچوب وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران می طلبد. زمینه اصلی حوادث کردستان این است. شما آن کلمه و اصل اعجاز آفرین را که «خودمختاری» و یا «خودگردانی» و یا هر لفظ دیگری را که می خواهید (البته با محتوای الغای ستم و محرومیت ملی) بر زبان بیاورید و اعلام واجرا کنید ـ اصلی که به وحدت ملی ایران وتمامیت ارضی ایران و قدرت تمرکز دولتی هیچ گزندی وارد نخواهد کرد و بالعکس آن را تحکیم خواهد نمود، ـ آنگاه خواهید دید که آب ها بر آتش ها پاشیده خواهد شد، و از کردستان، جز اتحاد و برابری، و ایثار در راه اتحاد و برادری چیز دیگری نخواهید دید. ما نمی دانیم علت تاخیر در این راه و روش، که یگانه راه حل مردمی است چیست؟   

         ما می دانیم که نیروهای امپریالیستی ، صهیونیستی و بقایای رژیم سرنگون شده پهلوی حوادث کردستان را تحریک می کنند و دامن می زنند. چه بسا آن ها خود را در صف مردم جا داده اند و می کوشند تا از کردستان یک لبنان جدید و از مهاباد و مریوان و سردشت و . . . بیروت های جدید و تل زعترهای جدید بسازند.

         چه باید کرد؟ به علت بودن گروهی از گماشتگان امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع پهلوی در میان چند میلیون مردم حق طلب، باید این مردم را سرکوب کرد؟ به نظر ما، باید آن حق مشروعی را که چند میلیون مردم حق طلب می خواهند تامین کرد. آنگاه این مردم تفنگ ها را بر زمین می نهند و دست به دست جمهوری اسلامی خواهند داد. پس از آن، اگر کسانی باز هم معارضه علیه دولت را ادامه دادند، بدانید که آنها مسلما گماشتگان امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع پهلوی هستند. آنوقت خود خلق کرد آن ها را سرکوب خواهد کرد و احتیاجی به اعزام نیروهای جنگی نخواهد بود. ولی امروز، سرکوب مردم حق طلب، به عنوان سرکوب عوامل امپریالیسم و صهیونیسم و بقایای رژیم پهلوی، نه تنها مسئله ای را حل نخواهد کرد، بلکه وضع را بغرنج تر خواهد کرد.

         خوشبختانه در روزهای اخیر مطبوعات، محافل و شخصیت های اجتماعی کشور، با احساس مسئولیت بیشتری به بررسی حوادث کردستان می پردازند و راه حل های معقول و مردمی پیشنهاد می کنند. از جمله روزنامه «اتحاد بزرگ» نوشته است:

«شدت عمل در کردستان درمان درد نیست» و روزنامه اطلاعات، زیر عنوان «ابرمردان کردستان کجا هستند؟» مقاله ای انتشار داده، که در آن از جمله می نویسد:

«چرا در کردستان یک مرد پیدا نمی شود؟ چرا یک نفر آدم ابر مرد پا جلو نمی گذارد . . . نسبت به هر دو طرف پرخاش کند و راه حلی معقول و پایان دهنده به مرافعه عرضه کند . . . مردی بیفتد جلو، که تا حدی شعور و فهم و درایت این گونه کارها را نیز داشته باشد، یک راه میان بر و شرافتمندانه ارائه کند و مسئولیت هایش را نیز به عهده بگیرد. . .»

خوشبختانه بر تعداد پیشنهادها و اظهارنظرهای مثبت در این زمینه هر روز افزوده می شود.

باید بگوییم که برای اجرای این امر خیر نه تنها یک «ابر مرد» داوطلب، بلکه یک نیروی سیاسی داوطلب صاحب نفوذ و با اعتبار یعنی حزب توده ایران وجود دارد، که طی چندین اعلامیه و سند رسمی در ارگان مرکزی خود، « مردم »، راه حل درست مسئله کردستان را پیشنهاد کرده و آماده است، در صورتی که امکانات و شرایط لازم در اختیارش گذاشته شود، با تمام مسئولیت در حل این مشکل عظیم، یعنی حل مسالمت آمیز و دموکراتیک مشئله کردستان، برمبنای  رفع حل ستم ملی از خلق کرد و در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی و قدرت متمرکز دولتی، به دولت جمهوری اسلامی صادقانه یاری کند. اگر دولت از این پیشنهاد کمک  ویاری حزب توده ایران استقبال کند، حزب ما هر لحظه آماده هر نوع همکاری است و یگانه انگیزه حزب ما در این امر خیر نیز نجات انقلاب بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران از تلاطمی است که اگر امروز پایان نیابد، احتمالا عواقب بغرنج تری به بار خواهد آورد.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت