بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 144  چهارشنبه 26 دی ماه 1358

نامه کمیته مرکزی حزب توده ایران

 به کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

سرکوب کردها

"راه حل آرزوئی"

شوینیست های کراواتی

مرتجعین عمامه ای

 

دوستان گرامی!

اعلامیه مورخ 14 دی ماه 1358 شما درباره حادثه حمله گروه های مسلح کومله به یک واحد از نیروهای انتظامی در مهاباد، ما را بر آن داشت که طی این نامه برداشت خود را درباره آنچه که در لحظه کنونی در کردستان ایران می گذرد، با شما در میان بگذاریم.

پیش از هر چیز به اطلاعتان می رسانیم که کمیته مرکزی حزب توده ایران اعلامیه 18 دی ماه شما را با خشنودی استقبال کرد. این خشنودی از این جهت است که کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران، طی این اعلامیه، برای اولین بار به طور علنی، نخستین گام را برای جدا کردن جبهه نیروهای انقلابی خلق کرد از شخصیت ها و گروه های آشوب گر ضد ملی برداشته است، همان گروه هایی که به تحریک و گردانندگی دشمنان داخلی و خارجی ایران، می کوشند حل مسالمت آمیز مسئله ملی را غیر ممکن سازند و آتش جنگ برادر کشی را در کردستان ایران برافروزند و از این راه انقلاب ایران را تضعیف کنند.

مدت ها بود که کمیته مرکزی حزب توده ایران انتظار چنین اقدامی را از طرف رهبری حزب دمکرات کردستان ایران داشت، زیرا از حزبی که در آن مبارزان وفادار به راه قهرمانان ملی خلق کردستان ایران و همه خلق های ایران ـ قاضی محمد، صدر قاضی، سیف قاضی ـ گرد آمده اند، انتظار دیگری نمی رفت.

همان طور که بارها در دوران پس از انقلاب، در دیدارهای دوستانه بین رفقای رهبری حزب توده ایران و دوستانی از رهبری حزب دمکرات کردستان ایران و در بیانیه های حزب توده ایران به مناسبت اوضاع و حوادث کردستان به روشنی بیان گردیده است، برداشت ما درباره اوضاع کردستان ایران چنین است:

در کردستان ایران دو جریان سیاسی فعال است:

اول ـ جریان سیاسی متکی به نیروهای راستین خلق کرد ایران، که در عین وفاداری کامل به انقلاب ضد امپریالیستی، دموکراتیک و خلقی سراسری ایران، خواستار آنند که در چارچوب پیروزی و پیشرفت این انقلاب، در چارچوب تثبیت، تحکیم و گسترش همه جانبه آن، به محرومیت های ملی خلق های غیرفارس در ایران، و از آن جمله خلق کرد ایران، پایان داده شود. این نیروها به خوبی درک می کنند که پایان یافتن محرومیت های خلق کرد ایران تنها در صورت تامین واقعی استقلال ملی سراسری ایران و رهایی از یوغ تسلط امپریالیستی، و در درجه اول امپریالیسم آمریکا، امکان پذیر است.

دوم ـ جریان سیاسی متکی به ضد انقلاب در کردستان. این جریان دارای ریشه های داخلی و خارجی است و از طرف سرسپردگان و وابستگان به رژیم سرنگون شده خاندان پهلوی پشتیبانی می شود، به نیروهای خارجی دشمن انقلاب ایران، یعنی امپریالیسم آمریکا و انگلیس، صهیونیسم و دولت بعثی عراق متکی است و از آن ها نیرو می گیرد.

این جریان همه نیروهای ارتجاعی کردستان ایران را در برمی گیرد و با چهره های ماسک دار رنگارنگ، بخشی در قیافه خان ها و فئودال ها، بخشی با قیافه مذهبی و بخشی با قیافه های چپ نما می کوشد خلق کرد را گمراه کند و به دنبال نقشه های شوم خود بکشاند. این جریان بدون تردید با جریان های ضد انقلابی دیگر در سراسر ایران، و از آن جمله در دستگاه دولتی و سازمان های ضد انقلابی در ارتباط مستقیم است و بر اساس نقشه مشترکی با آنان عمل می کند.

تاسف کمیته مرکزی حزب توده ایران و همه نیروهای انقلابی راستین ایران در این بود که در کردستان ایران تا همین هفته های اخیر خط فاصلی بین این دو جریان دیده نمی شد. این وضع از دو طرف مورد سوءاستفاده قرار می گرفت: از یک سو شوینیست های فارس، که هیچ گونه حقی برای خلق های غیرفارس در ایران قائل نیستند و در دستگاه دولتی پست های بسیار حساس در دست دارند، همیشه کوشیده اند که از واقعیت نبودن مرز روشن بین نیروهای انقلابی و ضد انقلاب در کردستان بهره گیری کنند و تمامی خلق کردستان را در موضعی دشمنانه علیه انقلاب ایران وانمود کنند و با این بهانه، هرگونه کوششی را در جهت حل مسئله ملی و شناخت حقوق حقه خلق کردستان ایران با ناکامی روبرو سازند و تنها راه حل آرزویی خود را که سرکوب خونین خلق کرد است، به عنوان مبارزه قاطع علیه دشمنان انقلاب تحمیل نمایند.

از سوی دیگر دشمنان انقلاب ایران، در عین این که از آن طرف می کوشند خلق کرد را به موضع گیری خصمانه علیه انقلاب تحریک کنند، از این طرف هم با فریاد: «کردستان انقلاب را به خطر انداخته است»، می کوشند هر چه زودتر و هر چه عمیق تر و آشتی ناپذیرتر قدرت مرکزی دولت را علیه خلق کرد وارد عملیاتی خصمانه نمایند. آن ها خوب می دانند که برافروخته شدن جنگ برادر کشی و ریشه گرفتن دشمنی بین خلق های ایران، انقلاب را با دشواری های فراوان روبرو خواهد کرد، جبهه انقلاب را ناتوان خواهد ساخت و اجازه نخواهد داد که در جنگ زندگی و مرگ مردم ایران علیه توطئه های امپریالیستی، همه نیروهای خلق تجهیز شوند.

بدون تردید شعله ور شدن آتش جنگ برادرکشی در ماه شهریور در کردستان ایران را باید بخشی از همین نقشه جهنمی دشمنان انقلاب ایران دانست. نباید اجازه داد که یک چنین توطئه ای دوباره امکان عملی شدن پیدا کند. در این راه، به ویژه در لحظه کنونی که انقلاب میهن ما رو در رویی با توطئه های خطرناک امپریالیسم آمریکا قرار گرفته، وظیفه بسیار سنگین و پرمسئولیتی به عهده رهبری حزب دمکرات کردستان ایران است.

 

دوستان گرامی!

شما خوب می دانید که امپریالیسم، به سرکردگی آمریکا، که از پیروزی انقلاب در ایران ضربه جبران ناپذیری بر پیکرش وارد آمده و از تعمیق سمتگیری ضد امپریالیستی و خلقی انقلاب ایران در ماه های اخیر و تاثیر روز افزون آن در تمام کشورهای منطقه، که هنوز زیر سیطره امپریالیست ها قرار دارند، سخت هراسان شده، تمام وسایل و امکانات خود را به کار انداخته است، تا انقلاب ما را با شکست روبرو سازد.

شما خوب می دانید که دولت بعثی عراق با ارسال اسلحه و پول در کردستان شدیدا فعال است.

شما خوب میدانید که دولت بعثی عراق با ارسال اسلحه و پول و مهمات و آذوقه، از گروه های وابسته به خود و گروه های دیگر ضد انقلابی، از دارودسته شیخ عثمان و شیخ جلال و رزگاری ها گرفته تا کومله و دارودسته سرهنگ علیار با تمام قوا پشتیبانی می کند.

شما خوب می دانید که بین دولت بعثی عراق و گروه های ضد انقلابی کرد دیدارهای منظم برای تنظیم نقشه واحد در جهت دشمنی عملی با انقلاب انجام می گیرد.

شما خوب می دانید که دولت بعثی عراق به نمایندگی جبهه مشترک دشمنان انقلاب ایران، یعنی آمریکا، اسراییل، رژیم سادات و عربستان سعودی نه تنها در کردستان، بلکه در خوزستان و بلوچستان در پخش اسلحه و پول برای تجهیز نیروهای ضد انقلاب، فعالانه دست به کار است.

شما خوب می دانید که گروه هایی از ارتشیان ضد انقلابی در تهران و در واحدهای دیگر ارتش و همچنین از افسران آریامهری بازنشسته، با نیروهای وابسته به ضد انقلاب در کردستان رابطه برقرار کرده اند و با آن ها اقدامات مشترک آشوب طلبانه ای را ترتیب می دهند.

شما خوب می دانید که گروه های سیاسی وابسته به ضد انقلاب، با گروه های وابسته ضد انقلاب در کردستان رابطه برقرار کرده اند و با آنان اقدامات مشترکی را علیه انقلاب سازمان می دهند.

انقلاب ایران از رهبری حزب دمکرات کردستان ایران، حزبی که بدون شک بخش چشمگیری از بهترین فرزندان انقلابی میهن دوست خلق کرد در صفوفش گرد آمده اند، می طلبد که بی درنگ در کشیدن خط مشخص و بدون ابهام جدایی میان نیروهای میهن دوست و ترقی خواه کرد و گروه های ضد انقلابی و خیانت پیشه وابسته به دشمنان انقلاب، به اقدام همه جانبه و عملی دست زند و از این راه کمک موثری به تثبیت، تحکیم و گسترش انقلاب برساند.  

دوستان خلق کرد و انقلاب ایران از رهبری حزب دمکرات کردستان ایران انتظار دارند که هر چه سریع تر خود را از جبهه همکاری با کومله و شخصیت ها و گروه های دیگر وابسته به آن و هم چنین گروه های حادثه جو و آنارشیست، که با جنگ و آشوب بازی می کنند، جدا کند، و توطئه های ضد ملی و ضد انقلابی آنان را افشاء نماید و از این راه امکان توفیق مذاکرات صلح را برپایه پیام تاریخی امام خمینی، رهبر انقلاب ایران، و پیشنهادهای هیئت نمایندگی دولت و پیشنهادهای تکمیلی کمیته مرکزی حزب توده ایران به وجود آورد و صلح و سازندگی و حقوق حقه ملی را برای خلق کرد ایران تامین کند.

دوستان گرامی!

کمیته مرکزی حزب توده ایران امیدوار است که رهبری حزب دمکرات کردستان ایران با موضع گیری قاطع خود یک گام تاریخی در جهت تحکیم جبهه متحد خلق، جبهه ای که همه نیروهای انقلابی راستین را در برمی گیرد، بردارد. ما به شما اطمینان می دهیم که نیروهای توده ای در سراسر ایران در آینده هم مانند گذشته، پرچم مبارزه برای پایان دادن به محرومیت های ملی را همپا با پرچم مبارزه برای استقلال ملی، آزادی و تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی به سود زحمتکشان شهر و روستا برافراشته نگاه خواهد داشت. ما امیدواریم که حزب دموکرات کردستان ایران با گام های شجاعانه و انقلابی، جای شایسته خود را در مجموعه جنبش انقلابی ایران به دست آورد و نقش خلقی خود را در جهت تثبیت، تحکیم و گسترش انقلاب ایران به ثبوت به رساند.

 

                                           با درودهای برادرانه

                                      کمیته مرکزی حزب توده ایران

                                      دبیر اول: نورالدین کیانوری       22 دی ماه 1358

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت