بازگشت

- چهار ماه پس از انقلاب چنگ بر گلوی مطبوعات انداختند

 

- قانون مطبوعات، باید آزادی یاران انقلاب را تضمین و دست دشمنان آن را کوتاه کرد!

 

- مقابله کنونی با آزادی مطبوعات جدالی است 25 ساله برای به بند کشیدن مطبوعات

 

  بازگشت