بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 483، شنبه 22  فروردین ماه 1360  

از گزارش هیئت سیاسی به هفدهمین پلنوم (وسیع)

 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 

آزادی عمل

راست گرایان قشری

یورش

به آزادی های اجتماعی

 

 

قشریون راست گرا در جبهه حاکمیت از آزادی مطلق بدون هیچ گونه پایبندی به قانون اساسی برخوردارند، آن ها که خود را حافظ و نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی معرفی می کنند، به خود اجازه می دهند نه تنها در حرف ها و نشریات خود، بلکه عملا آنچه را که این قانون در زمینه تضمین آزادی های فردی و اجتماعی در نظر گرفته است، لگد مال کنند، به مجامع، سخنرانی ها و دفاتر و مراکز فروش کتاب هر سازمانی که موافق مطلق نظریات آنان نباشد، حمله برند و بسوزانند و افراد را مجروح کنند و به کمک افراد خود در نهادهای انقلابی علیه آنان پرونده بسازند و مردم کم آگاه را علیه آنان بشورانند. این گروه های هوادار چماق و کسانی که به قول سرمقاله نویس روزنامه اطلاعات (بهمن 59) اولین «اقدامات درخشان» آنان را به دیده تحسین می نگریستند، بهترین امکان را برای ضد انقلاب و ماجراجویان حرفه ای فراهم کردند. آن ها فراموش کردند که برای ضد انقلاب خریدن چند صد مزدور قاچاقچی و هروئین فروش «جان به لب آمده» و جا زدن آنان در صفوف هواداران «حزب الله» و تحریک جوانان متعصب کم آگاه، از آب خوردن آسان تر است.

ضد انقلاب در سایه عمل قشریون راست گرا با کمال آزادی، به تظاهرات مخالف خود با سنگ و چماق و اسلحه گرم حمله می کند، کتاب فروشی ها را به نام حزب الهی آتش می زند، کلوپ احزاب و دستجات ضدامپریالیستی را غارت می کند و با بهره گیری از شیوه های چماقداران راست گرا آن قدر جسور شده است که دیگر به سخنرانی ها و حتی به مراکز حزب جمهوری اسلامی که مهمترین سازمان ائتلاف دولتی و اکثریت مجلس شورای اسلامی است، حمله می کند.

بخشی از نیروهای قشری افراطی به موازات دشمنان انقلاب یعنی در جهت پایمال کردن آزادی های ضرور برای قوام گرفتن نظام جمهوری اسلامی عمل می کنند.

چنین است با کمال تاسف، یکی از «ویژگی های» زیانبار مرحله کنونی انقلاب ایران.

 

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت