بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 483، شنبه 22  فروردین ماه 1360  

از گزارش هیئت سیاسی به هفدهمین پلنوم (وسیع)

 کمیته مرکزی حزب توده ایران

جنگ

فرصت بزرگ، برای رخنه

قشریون مذهبی

در قلب حاکمیت

 

 

ده ها هزار نفر از محرومان جامعه ما ـ از زحمتکشان شهرها و آوارگان روستاها، جان خود را برای پیروزی انقلاب فدا کردند و صدها هزار دیگر سلامتی خود را در این راه از دست دادند. هدف این بود که نظام اقتصادی ـ اجتماعی رژیم وابسته استبداد سلطنتی متکی به بزرگ مالکان و کلان سرمایه داران برچیده شود و به جای آن نظام عادلانه ای برقرار شودکه در آن ثروت های ملی و محصول کار زحمتکشان برای بهبود شرایط زندگی کوخ نشینان و رنجبران شهر و روستا به کار افتد. در این میدان نبرد، توده های ده ها میلیونی کارگران و دهقانان و پیشه وران و کسبه خرده پا و روشنفکران زحمتکش در یک سو و بزرگ مالکان و زمینداران وتجار و سرمایه داران و خیل وسیع غارتگران، زمین خوار و سفته باز و دلال و سلف خر و میدان دار و واسطه، در سوی دیگر قرار داشتند.

         با وجود خدمات گرانبهایی که از سوی نهادهای جوشیده از انقلاب، مانند جهاد سازندگی و هیئت های هفت نفره مامور انجام اصلاحات ارضی به سود دهقانان بی زمین و کم زمین انجام گرفته، این واقعیت هنوز ادامه دارد که بخش چشمگیری از نیروهای سیاسی فعال  و پیگیر در نبرد برای تامین استقلال ملی هنوز به رابطه ناگسستنی و اجتناب ناپذیر مبارزه در راه ریشه کردن تسلط امپریالیستی و لزوم ایجاد دگرگونی های بنیادی در نظام اقتصادی کشور به سود محرومان جامعه و در جهت محدود کردن غارت غارتگران و سودجویان، معتقد نشده اند. دشمنان انقلاب ایران و نیروهای سازشکار و تسلیم طلب سرمایه داری لیبرال که دشمن سرسخت و آشتی ناپذیر این سمت گیری انقلاب در ایران هستند، تمام نیروی خود را برای کند کردن پیشروی در جهت این سمتگیری به کار انداخته اند و مهمترین جنگ افزارهای آنان یکی خرابکاری در دستگاه های اقتصادی بخش دولتی، و دیگری تبلیغات وسیع تحریک آمیز و مردم فریبانه علیه هر تلاش پیگیر در جهت ایجاد دگرگونی های اجتماعی به سود محرومان جامعه است، تا آن جا که حتی با زدن برچسب کمونیستی و ضددینی برجیره بندی بر قند و شکر در دوران جنگ، می کوشند اقشار کم آگاه مذهبی توده های مردم را علیه این گونه اقدامات برانگیزند. جبهه گیری بی سابقه بزرگ مالکان که با پشتیبانی تمام زرادخانه سرمایه داران لیبرال و ارگان های تبلیغاتی شان، همچنین با پشتیبانی بخشی از روحانیت علیه قانون اصلاحات ارضی که هدفش ریشه کن کردن بقایای فئودالیسم از روستاهای ایران است، انجام می گیرد، نشان می دهد که تا چه حد جبهه نیروهای لیبرال مخالف تعمیق انقلاب و بخشی از روحانیون وابسته به استثمارگران، دست در دست هم و متحد و آگاهانه عمل می کنند.

 با کمال تاسف باید گفت که قشریون، بویژه اکنون که بسیاری از مبارزان راستین در جبهه های جنگ خون می دهند، هر روز بیشتر در پست های حساس دولتی و اقتصادی رخنه می کنند.

 

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت