بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال اول، شماره 44  چهار شنبه 3 مرداد ماه 1358

نامه سرگشاده

کمیته مرکزی حزب توده ایران به:

نخست وزیر، دادستان دادگاه های انقلاب، رئیس کمیته مرکزی امام

6 ماه پس از انقلاب

یورش خزنده مخالفان انقلاب

با شعارهای اسلامی آغاز شد

 

حتما اطلاع دارید که از چندی پیش عناصر مشکوکی به مراکز حزب توده ایران و دفاتر "مردم" ارگان مرکزی حزب ما و کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی در شهرستان ها، که نشریات و مطبوعات حزب ما را عرضه می دارند، هجوم می برند و ضمن دادن شعارهای دشنام گونه به حزب توده ایران، شیشه ها را می شکنند، نشریات، روزنامه ها، پوسترها و عکس های شهیدان را پاره می کنند، خسارت مالی وارد می سازند و حتی پول موجود در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی ها را به غارت می برند. در چند روز اخیر هجوم این عناصر مشکوک شدت یافته است. آخرین نمونه آن، هجوم عناصر مشکوک به راه پیمایی اعضا و هواداران حزب توده ایران در 29 تیر ماه 1358، به مناسبت سالگرد شهیدان سی ام تیر ماه 1331، در ابن بابویه بود که منجر به زخمی شدن چهار نفر گردید. در روز یکشنبه 31 تیر ماه 1358، این عناصر مشکوک کار گستاخی را به جایی رساندند که برای نخستین بار جلو دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران و دفتر "مردم " در تهران جمع شدند و با دادن شعارهای دشنام گونه به حزب توده ایران و سخنرانی های تحریک آمیز و افترا آمیز علیه حزب ما، مدتی راه رفت و آمد به دبیرخانه کمیته مرکزی و دفتر "مردم" را سد کردند.

در تمام این موارد، مسئولین حزبی، جریان امر را به مقامات مسئول دولتی و به کمیته ها اطلاع داده و خواستار رسیدگی شده اند. با اینکه مقامات مسئول دولتی و کمیته ها از این جریانات «ابراز تاسف» کرده و این اعمال ضد انقلاب را «تایید نکرده اند»، ولی با کمال تاسف و تعجب تاکنون عملا هیچگونه اقدامی جهت جلوگیری از این اعمال ضد انقلابی به عمل نیآورده اند.

به نظر ما، این تحریکات، که پشت سر آن مسلما ضد انقلاب قرار دارد، جز تشدید تفرقه بین نیروهای راستین انقلابی و سرانجام تضعیف انقلاب و بازکردن راه برای ضد انقلاب هدفی ندارد، و بی توجهی و سهل انگاری مقامات مسئول دولتی و کمیته ها در اقدام جدی و قاطع و فوری برای جلوگیری از این اعمال ضد انقلابی نیز، چه بخواهند و چه نخواهند، چه آگاه باشند وچه نباشند، چیزی جز تشویق ضد انقلاب به ادامه و تشدید اعمال ضد انقلابی نیست. این که تاکنون تحریکات و خرابکاری های عناصر مشکوک به درگیری و فاجعه تبدیل نشده، فقط محصول هشیاری، خونسردی و انضباط اعضا و هواداران حزب ماست، که با اتکا به مشی اصولی و انقلابی حزب، نمی خواهند و نمی گذارند بدست عناصر ضد انقلابی و مشکوک برای نیل به هدف های شوم آنها بهانه داده شود.

ولی ما به شما هشدار می دهیم که مسئولیت عواقب ناگواری که ممکن است با ادامه این تحریکات و اعمال ضد انقلابی پیش آید، به عهده عاملین این تحریکات و اعمال ضد انقلابی، و همچنین مقاماتی است که جلوی این تحریکات و اعمال ضد انقلابی را نمی گیرند.

ما از شما مصرا می طلبیم که قاطعانه و بی درنگ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این تحریکات و حفظ امنیت مراکز حزب و دفاتر "مردم" و جان مسئولین و افراد حزب ما اتخاذ کنید. ما از همه نیروهای راستین انقلابی، از همه احزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصیت های ملی، دمکراتیک و مترقی نیز می طلبیم که به این تحریکات و اعمال ضد انقلابی اعتراض کنند و عاملان آن را افشا نمایند. ما اعتقاد راسخ داریم که جبهه متحد همه نیروهای ضد امپریالیست و دمکراتیک می تواند توطئه و تحریکات گوناگون ضد انقلاب راعقیم سازد.

در پایان، این واقعیت را هم یادآور می شویم که هر کس با تاریخ معاصر ایران، که با تاریخ حزب توده ایران آمیخته است، آشناست، می داند که هیچکس، با هیچ نیرو و با هیچ وسیله ای قادر نیست حزب توده ایران را از مبارزه بر ضد امپریالیسم و ارتجاع، از پیکار برای استقلال، آزادی و پیشرفت میهن ما باز دارد.

 

 

                                                                                            با تقدیم احترام

                                                                                کمیته مرکزی حزب توده ایران

                                                                                  دبیر اول، نورالدین کیانوری

                                                                                         اول مرداد ماه 1358

 

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت