بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال دوم، شماره 240  چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1359

جنگ در کردستان

با توطئه از داخل حاکمیت

و دخالت از خارج مرزها

به ایران تحمیل شد!

 

شاهپور بختیار پس از بازگشت از بغداد که حضور وی در عراق برای اولین بار توسط حزب توده ایران افشا شد، در مصاحبه ای با نشریه فرانسوی «پاری ماچ» مطالب مهمی را طرح کرده است.

 

بختیار در پاسخ به این سئوال:« در سفر اخیر خود به عراق به چه مسایلی برخورد کرده»، می گوید:

«عراقی ها خواستار ذره ای از خاک ایران نیستند، ولی می خواهند در برابر ملاهایی که قصد صدور انقلاب ایران به کشورشان را دارند، به مقابله برخیزند و به همین دلیل است که عراقی ها، کردهای ایرانی را مسلح می کنند و به تحریک قبایل مرزنشین ایران می پردازند

حقیقت کهنه و اعتراف جالبی است:

عراقی ها کردهای ایرانی را مسلح می کنند و به تحریک قبایل مرزنشین ایران می پردازند.

کهنه است، زیرا ماههاست که حزب توده ایران نقش رژیم بعثی عراق و عمال آن چون کومله، شیخ جلال و شیخ عثمان، رزگاری و ... را در ایجاد جنگ برادرکشی در کردستان افشا کرده و با صدها دلیل و مدرک از چهره این جنایتکاران نقاب برگرفته است.

کهنه است، زیرا ماههاست که حزب توده ایران ماهیت واقعی جنگ برادرکشی در کردستان را آشکار ساخته و نشان داده است که این جنگ را چه کسانی ایجاد کرده اند و چه کسانی از آن بهره می برند.

و بالاخره جالب است، زیرا حقیقت آنقدر آشکار است که حتی بختیارهم لزومی نمی بیند کتمان کند که نقش رژیم بعثی عراق در کردستان چیست و جنگ برادرکشی در کردستان به سود کیست؟

خوبست مسئولین جمهوری اسلامی ایران و نیز نیروهایی که صداقت و تعهد نسبت به انقلاب ایران دارند، در قبال اعترافات آشکار بختیار، این مسئله را یکبار برای همیشه برای خود حل کنند که:

ادامه جنگ برادرکشی در کردستان به سود کیست؟ پرسشی که سخنان بختیارصریحا پاسخ آن را داده است: به سود امپریالیسم آمریکا، جنایتکاران بعثی و مزدوران آن ها.

بختیار، به «پاری ماچ» می گوید:

«مطمئن باشید اگر انقلاب دیگری در ایران صورت بگیرد، منشاء آن از عراق خواهد بود، زیرا تاکنون بیش از یک هزار افسر ایرانی در عراق تجمع کرده اند و بی شک اجتماع آن ها در عراق برای ماهیگیری از شط فرات نیست

اگر اغراق نهفته در برداشت «پاری ماچ» را حذف کنیم، این واقعیت به دست خواهد آمد که سخنان بختیار هشداری است که باید در نهایت مسئولیت و صداقت جدی گرفته شود.

آتشی که در کردستان به دست عمال امپریالیسم و رژیم بعثی عراق افروخته شده است، دودش مستقیما به چشم انقلاب ایران و جمهوری اسلامی ایران می رود.

جنگ برادرکشی را باید در کردستان متوقف ساخت.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

 

  بازگشت