بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال دوم، شماره 210  دوشنبه 25 فروردین ماه 1359

هشداری، که جدی گرفته نشد

6 ماه بعدازاین هشدار

ارتش صدام وارد خوزستان شد

 

به طوری که از محافل وابسته به رژیم بعثی عراق به ما اطلاع رسیده است، رژیم بعثی عراق در توطئه های خود علیه انقلاب ایران، ضمن ادامه خرابکاری در خوزستان، عملیات ایذایی محدود نظامی در مرزهای ایران (در خوزستان و کردستان) و تحریکات به وسیله عمال و گروه های وابسته خود در کردستان، انتظار دارد که در آینده نزدیک، از جانب عوامل وابسته به ضد انقلاب در ایران، با تکیه به حمایت عناصری در ارتش، «قیام»ی در خوزستان به راه افتد نظیر توطئه ضد انقلابی «حزب جمهوری خلق مسلمان» در تبریز.

به دنبال این « قیام» قرار است ضدانقلاب «خوزستان آزاد» و یا «ایران آزاد» را اعلام کند و از رزیم بعثی عراق و سایر دولت های ارتجاعی منطقه تقاضای پشتیبانی کند و با چنین مقدمه ای ارتش عراق به عملیات گسترده تجاوزکارنه نظامی علیه ایران دست بزند.

 

ما هشدار می دهیم!

 

امپریالیست های آمریکایی و انگلیسی و دربار پهلوی در دوران حکومت دکتر مصدق هم، چنین نقشه ای را تدارک دیده بودند و تصمیم داشتند که در صورت شکست همه توطئه های کودتایی شان در تهران ـ در خوزستان این نقشه خائنانه را پیاده کنند.

لازم به تاکید نیست که در شرایط کنونی، یکی از حساس ترین نقاطی که امپریالیست های آمریکایی می توانند بدان وسیله به انقلاب ایران لطمه وارد سازند، خوزستان است. هرگونه کم توجهی به این خطر می تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای مبارزه تاریخی خلق ما علیه تسلط غارتگرانه و جنایتکارانه امپریالیست ها، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، برای تثبیت، تحکیم و گسترش انقلاب بزرگ ضد امپریالیستی و خلقی ایران داشته باشد.

ما، همه خلق، همه نیروهای انقلابی، همه مقامات مسئول را به هشیاری، اتحاد و قاطعیت انقلابی در برابر توطئه های امپریالیسم آمریکا، ضدانقلاب داخلی و رژیم بعثی عراق فرا می خوانیم.

 

 

   مقاله در فرمات PDF :

  بازگشت