راه توده                                                                                                                                                         بازگشت

 

 

چشمه هائي از

عوامفريبي های احمدی نژاد

   

احمدی نژاد در ادامه فرامين و سفرهاي تبليغاتي خود، خطاب به سازمان فاضلاب اهواز گفته است که در مدت 6 ماه بايد مبلغ 2000 ميليارد تومان(دو ميليارد دلار) جهت فاضلاب شهر اهواز هزينه كنيد.

مسئولين وزارت نيرو به اين فكر مي كنند که چطور مي توان اين مبلغ را در مدت 6 ماه هزينه كرد؟ هر چه فكر هايشان را جمع و جور مي كنند راه به جايي نمي برند. بهر حال به اين نتيجه ميرسند كه ايشان را به بازديد از طرح فاضلاب تهران كه در حال انجام است ببرند. يكي از معاون هاي وزارت نيرو را جهت همراهي با احمدي نژاد مي فرستند، بعد از بازديد از نقاط گرهي و مهم به رئيس جمهور مي گويند: اين همه كار كه ديديد انجام شده مربوط به 6 سال با هزينه 100 ميليارد تومان است!

من نمي دانم نتيجه اين بازديد شيرفهم کن به کجا ختم شد. آنها كار مي خواستند به احمدي نژاد بفرمانند كه: چطور ما مي توانيم 2000 ميليارد تومان را در مدت 6 ماه هزينه كنيم و اساسا طرحي به اين بزرگي را در مدت 6 ماه اجرا كنيم.

- يكي از مسئولين(كه ظاهرا سپاهي بود)  با عصبانيت و بعنوان دشواري تامين امنيت رئيس جمهور تعريف مي كرد كه  چند روز پيش در يک نمايش خيابان، در خيابان تخت طاووس( مطهري) ماشين احمدي نژاد خراب مي شود، احمدي نژاد پياده شده و ماشين را هل مي دهد و براي آنکه مردم بيشتر متوجه او شوند، از چند نفر هم مي خواهد که کمک کنند و ماشين را هُل بدهند!

- در يکي از برنامه هاي تلويزيوني سطح مدرک و دانش کابينه احمدي نژاد را معرفي مي کردند. تقريبا همه دکتر و مهندس و استاد بودند، حتي سخنگوي دولت الهام! يکي از دکترهاي کابينه علينقي جهرمي وزير کار دولت است. او در ابتداي انقلاب فرماندار همدان بود، ديپلمش را بدون امتحان برايش صادر کردند. دكتراي خودش را هم از دانشگاه هاوايي گرفته است. يعني همان دانشگاه تقلبي که براي بسياري از روحانيون، سرداران سپاه و امثال جهرمي و حتي خيلي از بازاري ها مدرک دکترا صادر کرده است.

 

 

 

 

                                                                                        بازگشت