راه توده                                                                                                                                                         بازگشت

 

 

اعلاميه نهضت دموکراسي وترقي افغانستان

حمايت از فعاليت قانوني

"نهضت چپ" در افغانستان

   

 با مسرت اطلاع يافتيم که نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان طبق قانون مجوزفعاليت بدست آورد و رسما به فعاليت اغازنمود. هيات اجراييه ء نهضت ميهني دموکراسي وترقي افغانستان  بدين مناسبت  به مجلس موسسان  وهمه اعضا وهواخوهان نهضت فراگير تبريک ميگويد.

    فعالان نهضت ميهني که چهار سال قبل طرحي  را به مثابه ((تفکر )) به خاطرپايه گذاري نهضت فراگير سياسي پيشکش نموده است,ازتاسيس نهضت فراگير دموکراسي وترقي افغانستان به مثابه کانون وحدت و سازمان  واحد  وبزرگ  نيروهاي ملي - دموکراتيک، ترقي خواه وعدالت پسند،  که نياز مبرم وخواست ما وهمه ترقي خواهان کشور بود، به گرمي استقبال مي نمايد .

    به نظر ما مرامنامه ء نهضت فراگير به مثابه سند تئوريک- سياسي علما تنظيم شده که به پرسش ها و مسايل  انديشه اي وعملي  جنبش ترقي خواهانه پاسخ  واقعبينانه داده، از اهميت ويژه درزمينه رفع بحران فکري  وتشتت تشکيلاتي نيروهاي ملي ومترقي کشور برخوردار است .

   به باور ما مبارزه براي اعمار جامعه دموکراتيک ومدني , مرفه وعادلانه که در مرامنامه نهضت فراگيرمطرح گرديده و درصورت استقرار يک حاکميت دموکراتيک ,تعميق دموکراسي, تامين برابري، آزادي وحقوق مدني - شهروندي  ونظام حقوقي سالم که دران تساوي حقوق مليت هاي باشنده ميهن ما بر پايه نورم هاي پذيرفته شده عدالت اجتماعي ضمانت اجراييوي داشته باشد وهکذا توسعه اقتصادي - اجتماعي وفرهنگي، تامين رفاه وعدالت اجتماعي ورهايي انسان ازبهره کشي وهر شکل ستم ،مرحله به مرحله متحقق ميشود , ستراتيژي و انتخاب  اصولي ودرست دررابطه به پيشرفت ملي  وخوشبختي مردم افغانستان مي باشد . بدين جهت  مااز مرامنامه ,ديدگاه هاواصول مرامي  ومشي عمومي نهضت فراگير حمايت مينماييم ودرراه تحقق ان د ريک سازمان وسنگر واحد مي رزميم  .

     ما را عقيده بر آنست که تحقق اهداف انساني وترقي خواهانه متذکره ودرغايت ارمان اعمار افغانستان آزاد ودموکراتيک، شگوفان ونيرومند که درراه آن  درطي سده اخير مبارزات قهرمانانه به عمل آمده  وقرباني هاي فراوان داده شده است، به وحدت و يک پارچه گي  ومشارکت گسترده نيروهاي ترقي خواه وتحول طلب در پروسه تحولات مترقي درکشور گره خورده است.

    ما از فراخوان  نهضت فراگير در رابطه به ضرورت ومبرميت براه اندازي جنبش وحدت نيروهاي ترقي خواه وتحول طلب  همسو وهمفکر، اعم ازفعالان وشخصيت ها ,  گرايش ها و سازمانهاي سياسي  واحزاب در سازمان واحد , دعوت وبر گذاري کنگرهء وحدت، با قوت پيشتيباني  مينمايم و در اين زمينه از هيچ نوع مساعي  دريغ نمي ورزيم.

  نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان  که از نظر تشکيلاتي بر اساس تنوع نظري وهمزيستي گرايش هاي فکري درون سازمان در سياست گذاري ها و مشي عمومي وجاري، وحدت برنامه وعمل سياسي,  دموکراسي گسترده وانتخابي بودن همه مقامات وارگانهاي رهبري کننده با کانديتاتوري الترناتيفي وراي گيري سري , توزيع صلاحيت ها وتناوب رهبري تشکل يافته وفعاليت ميکند, در واقع مباني واصول واقعبينانه و نوين سازماني  را براي وحدت و تشکل نيروهاي ترقي خواه کشور در سازمان واحد پي ريزي کرده است. ما اساسنامه نهضت فراگير را که اصول ومباني متذکره در ان تسجيل گرديده است تاييد مينماييم و آن را چارچوب اصولي  براي تشکل سازماني ووحدت نيروهاي ترقي خواه کشور مي پنداريم. 

   مبرهن است که  وحدت نيروهاي ترقي خواه افغانستان  کار نسبتا دشوار و پيچيده مينمايد، ولي با اين وجود اگر اراده ء قاطع دراين زمينه در ميان باشد و بر وجوه فراوان اشتراک  تکيه شود و به ويژه بر تفاوت ها و اختلافات نه چندان بزرگ و در واقع سليقه ها يعني ايگويزم فردي وگروهي  , خود مرکز بيني و خود محوري  غلبه شود، ديگر مانع اساسي در راه وحدت ترقي خواهان کشور باقي نمي ماند. ما به امروحدت واتحاد نيروهاي ترقي خواه وتحول طلب کشور باور عميق و اماده گي جدي ولازم واراده قاطع  داريم ودرين زمينه ازهيچ نوع مساعي دريغ نمي ورزيم .   

          وحدت و يک پارچگي نيروهاي ترقي خواه وتحول طلب ضامن پيروزي است .

                      بااميد پيروزي  درراه خدمت  به مردم افغانستان

         هيات اجراييه  کميسيون تدارک وتفاهم نهضت ميهني  دموکراسي وترقي افغانستان

                                                     مورخ ٢٩  جنوري  ٢٠٠٦                                        

 

 

 

                                                                                        بازگشت